വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് പതിനെട്ട്. നാലുലക്ഷം തർജ്ജമകളും

വിക്കിപീഡിയയുടെ പതിനെട്ടാം പിറന്നാളാണിന്ന്. അമ്പത്തെട്ടുലക്ഷം ലേഖനങ്ങളോടെ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയും അറുപതിനായിരത്തോളം ലേഖനങ്ങളോടെ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയും ഒരുപാടു പരിമിതികൾക്കും വെല്ലുവിളികൾക്കുമിടയിൽ യാത്ര തുടരുന്നു.

292 ഭാഷകളിൽ വിക്കിപീഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ അനുപാതം ഒരുപോലെയല്ല. വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷമായി എന്റെ പ്രധാനജോലി ഭാഷകൾ തമ്മിൽ മെഷീൻ ട്രാൻസ്‌ലേഷന്റെയും മറ്റും സഹായത്തോടെ ലേഖനങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കലായിരുന്നു.

ഇന്നലെ ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പുതുതായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം നാലുലക്ഷമായി.

A short story of one lakh Wikipedia articles

At Wikimedia Foundation, I am working on a project to help people translate articles from one language to another. The project started in 2014 and went to production in 2015. Over the last one year, a total of 100,000 new artcles were created across many languages. A new article get translated in every five minutes, 2000+ articles translated per week. The 100000th Wikipedia page created with Content Translation is in Spanish, for the song ‘Crying, Waiting, Hoping’ [Read More]

Translating HTML content using a plain text supporting machine translation engine

At Wikimedia, I am currently working on ContentTranslation tool, a machine aided translation system to help translating articles from one language to another. The tool is deployed in several wikipedias now and people are creating new articles sucessfully. The ContentTranslation tool provides machine translation as one of the translation tool, so that editors can use it as an initial version to improve up on. We used Apertium as machine translation backend and planning to support more machine translation services soon. [Read More]

Parsing CLDR plural rules in javascript

English and many other languages have only 2 plural forms. Singular if the count is one and anything else is plural including zero. But for some other languages, the plural forms are more than 2. Arabic, for example has 6 plural forms, sometimes referred as ‘zero’, ‘one’, ‘two’, ‘few’, ‘many’, ‘other’ forms. Integers 11-26, 111, 1011 are of ‘many’ form, while 3,4,..10 are ‘few’ form. While preparing the interface messages for application user interfaces, grammatically correct sentences are must. [Read More]

W3C Workshop at Madrid

I will be speaking at the upcoming W3C workshop at Madrid. The workshop is on 7-8 May 2014 and the theme is “New Horizons for the Multilingual Web”. I will be co-presenting with Pau Giner, David Chan from Wikimedia Foundation Language engineering team on best practices of translation at wikipedia. It will cover the design (from both technical and user experience perspectives) of the translation tools, and their expected impact on Wikipedia and the Web as a whole. [Read More]

Collaboratively edited documentation for Indic font developers

One of the integral building blocks for providing multilingual support for digital content are fonts. In current times, OpenType fonts are the choice. With the increasing need for supporting languages beyond the Latin script, the TrueType font specification was extended to include elements for the more elaborate writing systems that exist. This effort was jointly undertaken in the 1990s by Microsoft and Adobe. The outcome of this effort was the OpenType Specification – a successor to theTrueType font specification. [Read More]

New version of Malayalam fonts released

Swathanthra Malayalam Computing project announced the release of new version of Malayalam unicode fonts this week. In this version, there are many improvements for popular Malayalam fonts Rachana and Meera. Dyuthi font has some bug fixes. I am listing the changes below. Meera font was small compared to other fonts. This was not really a problem in Gnome environment since fontconfig allows you to define a scaling factor to match other font size. [Read More]

SVG Fonts

This post is some notes on the current state of SVG Fonts. SVG is not a webfont format. The purpose of SVG fonts is to be embedded inside of SVG documents (or linked to them), similar to the way you would embed standard TrueType or OpenType fonts in a PDF. SVG fonts are text files that contain the glyph outlines represented as standard SVG elements and attributes, as if they were single vector objects in the SVG image. [Read More]

Malayalam Wikisource Offline version

Malayalam Wikisource community today released the first offline version of Malayalam wikisource during the 4th annual wiki meetup of Malayalam wikimedians. To the best of our knowledge, this is the first time a wikisource project release its offline version. Malayalam wiki community had released the first version of Malayalam wikipedia one year back. Releasing the offline version of a wikisource is a challenging project. The technical aspects of the project was designed and implemented by myself. [Read More]