മലയാളത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സൗന്ദര്യം - പ്രഭാഷണം

ഡോ. പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ അനുസ്മരണ ദേശീയസെമിനാറും പുരസ്കാരവിതരണവും 2024 ഫെബ്രുവരി 26, 27, 28 തിയതികളിൽ കേരളയൂണി. കേരളപഠനവിഭാഗം സെമിനാർഹാൾ, കാര്യവട്ടം കാമ്പസിൽ നടന്നു. “നവസാങ്കേതികയും സർഗ്ഗാത്മകസാധ്യതകളും " എന്നതായിരുന്നു സെമിനാർ വിഷയം. “മലയാളത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സൗന്ദര്യം” എന്ന വിഷയം ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. അവതരണം ഒന്നരമണിക്കൂർ ഉള്ള ഈ പ്രഭാഷണം നിരവധി ചിത്രങ്ങളുടെയും വീഡിയോകളുടെയും ഇല്ലസ്ട്രേഷനുകളുടെയും സഹായത്തോടെയുള്ളതാണ്. ഇരുനൂറ്റമ്പത് കൊല്ലത്തെ മലയാളത്തിന്റെ അച്ചടി ചരിത്രത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യ, അധികാരവ്യവസ്ഥ എന്നിവ എങ്ങനെ കാരണമായി? ആ മാറ്റങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ, നാൾവഴികൾ എന്ത്? ഇന്നത്തെ കാലത്തെ അക്ഷരങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യാവിഷ്കാരം ഫോണ്ടുകൾ വഴിയാണെന്നതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ എങ്ങനെ ഫോണ്ടുകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു? [Read More]

നിർമിതിബുദ്ധി മാതൃകകളിലെ മലയാളം - പ്രഭാഷണം

നിർമിതബുദ്ധിമാതൃകകളിലെ മലയാളം എന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രീശങ്കരാചാര്യ കാലടി സംസ്കൃതസർവകലാശാലയുടെ തിരുനാവായ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിൽ ജനുവരി ആറിന് പ്രഭാഷണം നടത്തി.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ മലയാളം ഒരു ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ എവിടെ എത്തിനിൽക്കുന്നു, ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മോഡലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, മറ്റുഭാഷകളെ അപേക്ഷിച്ച് എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളാണ് മലയാളത്തിനുള്ളത് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. slides

Video recording is given below:

Typoday 2023

I presented a paper titled “Modernizing Parametric type design - A case study of Nupuram Malayalam typeface” at Typoday 2023, Banaras Hindu University. Here is the link to paper(pdf): https://typoday.in/spk_papers/Santhosh_Thottingal_Typoday2023.pdf This is 16th edition of conference, hosted by Department of Applied Arts, Faculty of Visual Arts Banaras Hindu University. One of the memorables from the conference was my opportunity to meet Muthu Nedumaran. I had an incredible 2-hour conversation with him on fonts, curves, spacing and technology of Indian scripts. [Read More]

Talk on ‘Malayalam orthographic reforms’ at Grafematik 2018

Santhosh and I presented a paper on ‘Malayalam orthographic reforms: impact on language and popular culture’ at Graphematik conference held at IMT Atlantique, Brest, France. Our session was chaired by Dr. Christa Dürscheid. The paper we presented is available here. The video of our presentation is available in youtube. Grafematik is a conference, first of its kind, bringing together disciplines concerned with writing systems and their representation in written communication. There were lot of interesting talks on various scripts around the world, their digital representation, role of Unicode, typeface design and so on. [Read More]

Typoday 2018

Santhosh and I jointly presented a paper at Typoday 2018. The paper was titled ‘Spiral splines in typeface design: A case study of Manjari Malayalam typeface’. The full paper is available here. The presentation is available here.

Typoday is the annual conference where typographers and graphic designers from academia and industry come up with their ideas and showcase their work. Typoday 2018 was held at Convocation Hall, University of Mumbai.

 

Attending Wikimania 2010

I will be attending Wikimania 2010, Gdansk, Poland. This annual international conference of the Wikimedia community is from July 9 to July 11. I will be presenting wik2cd, the tool I wrote for Malayalam wikipedia version 1.0 there in a joint workshop with wikipedia offline developers. I will be joining with Manuel Schneider, Shiju Alex, Martin Walker in the workshop titled: Creating offline version of Wiki content – Solutions and Challenges. [Read More]

Conferences : FOSS.IN and NCIDEEE

FOSS.IN 2009 starts on 1st December. I wanted to attend all 5 days but I have another conference on Dec 1st to 3rd at Chennai. I am attending National Conference on ICTs for the differently- abled/under privileged communities in Education, Employment and Entrepreneurship 2009 – (NCIDEEE 2009) at Loyola College, Chennai. So I will miss the first 3 days of foss.in. We have a workout on Project Silpa during foss.in. I am also planning to have a workout with Debayan and Jinesh to get his tesseract-indic OCR work with Malayalam. [Read More]