കെ.ഡി.ഇ. 4.1 പുറത്തിറങ്ങി

മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാനനാഴികക്കല്ലായി KDE 4.1 പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു…..! KDE യില്‍ ആദ്യമായി മലയാളത്തിനു് ഔദ്യോഗിക പിന്തുണയുമായി…..! SMC യുടെ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകളിലൊന്നാണിതു്. 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ രാത്രിയും പകലും 25 ല്‍ കൂടുതല്‍ കൂട്ടുകാരുടെ കഠിനപരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി 10000 ത്തില്‍ പരം വാചകങ്ങള്‍ തര്‍ജ്ജമ ചെയ്താണു് ഇതു സാധ്യമായതു്. മലയാളത്തില്‍ തന്നെയുള്ള പ്രസാധനക്കുറിപ്പു് വായിയ്ക്കൂ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ : KDE 4.1 to Officially Support Malayalam- Praveen’s Blog KDE യെപ്പറ്റി. KDE 4.1 Malayalam Screenshots

comments powered by Disqus