പത്തുവർഷത്തെ കോഡ്

ഭാഷാകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പത്തുവർഷമാകുന്നു. 2008 ൽ ഒക്കെയാണ് ഈ മേഖലയിൽ സജീവമാകുന്നതും പലതരം പ്രോജക്ടുകൾക്കായി സമയം നീക്കിവെച്ചു തുടങ്ങുന്നതും. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തെ എന്റെ സംഭാവനകൾ ഗിറ്റ്‌ഹബ്ബിൽ ഉള്ള കോഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണിവിടെ. Generated using https://github-contributions.now.sh/ for my github username santhoshtr ഇതിലെ ഓരോ കള്ളിയും ഒരു ദിവസമാണ്. പച്ച നിറത്തിലുള്ള കള്ളിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കോഡ്, ബഗ്ഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ കോഡ് റിവ്യൂ ചെയ്യൽ അങ്ങനെയെന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്തുവെന്നർത്ഥം. ഇളം പച്ചയിൽ നിന്നും കടുംപച്ചയിലേക്ക് പോകുന്തോറും അതിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു. ഒരു ഡയറി പോലെത്തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ മധുരവും കയ്പ്പും എനിക്കിതിൽ വായിച്ചെടുക്കാം. [Read More]
foss 

FOSS migration of electronic circuit simulation lab

My proposal for migrating basic electronic circuit simulation lab to the FOSS tool eSim has been approved. The source code and documentation of experiments can now be downloaded from here. eSim is an open source EDA tool for circuit design, simulation, analysis and PCB design. eSim is developed by FOSSEE (Free and Open Source Software for Education) – an initiative of MHRD, Govt. of India. FOSSEE promotes the migration of labs in educational institutions from proprietary tools to FOSS only ones through lab migration projects. [Read More]

Geo-visualisation, the FOSS way

My friend Jaisen Nedumpala has been developing a Geo-visualisation system for Cheruvannoor Grama Panchayath(Page in ml_IN) of Kerala. The system, developed using FOSS tools is available here “Development of effective geo-visualisation based decision support system (DSS) involved primarily data compilation from collateral sources, setting up appropriate hardware configuration, design of database and design of a spatial DSS. ” Jaisen used softwares like GRASS, UMN MapServer and ka-Map. He has written a detailed documentation(English) on how he developed this and what are all the tools used. [Read More]
foss 

Open Letter to Mammootty from Free Software Community

Microsoft will be signing up Malayalam movie star Mammootty as one of the brand ambassadors for the Computer Literacy programme that is to be organized soon in Kerala. FOSS community writes an open letter to Mammootty to Reconsider Promotion of Microsoft and their Proprietary Softwares.

It is available here: An open letter to Mammootty. I request all to endorse Open letter to Mammooty by adding your name there.

A nice post on ILUG-TVM on the issue: Another of M$’s dirty tactics

FOSS India Awards

Dhvani is a winner of FOSS India Awards 2008.

There are 20 winners and more details here.

Indic support for Tuxtype project by Mobin and friends is also a winner. Congrats Mobin and Congrats to all winners!!!

And Thanks to LFY and NRCFOSS

Plus meet May 2007 at Tippus Fort , Palakkad

Anivar, Praveen, Hiran, Sujith and myself reached the fort at 10.15 AM. Anivar, Praveen, Hiran and Sujith were wearing T-Shirts with Debian Logo. Riyas has reached already.Meeting started at 11 AM. Around 20 members participated in the meeting. Meeting place was FREE and OPEN as you have seen in the pictures. We sat under the tree in the form of a ring. Students from MES kuttippuram, GEC Sreekrishnapuram and GEC Thrissur participated. [Read More]