ബഹുവചനമില്ലാത്ത ദേശാഭിമാനി

ഈയിടെയായി ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൽ ബഹുവചനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും തലക്കെട്ടുകളിൽ ഒഴിവാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു. ഇത് ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ തീരുമാനമാണോയെന്നറിയില്ല. തലക്കെട്ടിൽ ബഹുവചനരൂപമില്ലെങ്കിലും വാർത്തയിൽ അവയുണ്ടുതാനും. ഇത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ കാണുന്നുമില്ല. വെറുമൊരു കൗതുകത്തിനു കുറച്ചു ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു.

comments powered by Disqus