ഗ്നോം 2.20 ലക്കത്തില്‍ മലയാളം ഔദ്യോഗികമായി ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടു.

സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ കിരീടത്തില്‍ ഒരു പൊന്‍തൂവല്‍ കൂട്. ഗ്നോം 2.20 ലക്കത്തില്‍ മലയാളം ഔദ്യോഗികമായി ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടു.

GNOME 2.20 offers support for 45 languages (at least 80 percent of strings translated).

മറ്റൊരു സന്തോഷ വാര്‍ത്ത കൂടി . ഗ്നു ആസെല്‍ മലയാളം സ്പെല്‍ ചെക്കര്‍ ഡെബിയന്‍ ഗ്നു ലിനക്സില്‍ ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടു, കാണുക http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=440295

സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് ഇതു വരെ വികസിപ്പിച്ച് സോഫ്ട്‌വെയറുകള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു. കാണുക http://fci.wikia.com/wiki/SFD/SMC

comments powered by Disqus