മലയാളത്തിലെ ‘ഉ’കാര ചിഹ്നങ്ങൾ

പരിഷ്കരിച്ച മലയാള ലിപിയാണല്ലോ ഇന്നു പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ളതും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മലയാളത്തിന്റെ തനതുലിപിയുടെ ശൈലീഭേദങ്ങൾ പരിചയിക്കുവനുള്ള അവസരം നമുക്കു കിട്ടാറില്ല. പക്ഷേ ചുമരെഴുത്തുകളിലും, ബസ്സിലെ ബോർഡുകളിലും, തനതുമലയാളം എഴുതിശീലിച്ച മുതിർന്നവരുടെ കയ്യെഴുത്തിലുമൊക്കെയായി ഈ ലിപിരൂപങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടു താനും. ലിപിപരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വേർപെട്ട കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ മിക്കതും തെറ്റുകളൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യെഴുത്തുകളിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കൂടിച്ചേരാറുണ്ട്. പക്ഷേ വേർപെട്ട ചിഹ്നങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ു, ൂ ചിഹ്നങ്ങൾ വ്യഞ്ജനത്തോടു ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ ശൈലികൾ  കൂടിക്കുഴഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുവടെയുള്ള ചിത്രം നോക്കുക.

ഉ-ചിഹ്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ചുമരെഴുത്തിൽ.

പച്ചയടയാളത്തിനുള്ളിൽ പരിഷ്കരിച്ച ലിപി, നീലയിൽ തനതു ലിപി എന്നിവ കാണാം. ചുവന്ന അടയാളമിട്ടു സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്  മലയാളത്തിൽ പതിവില്ലാത്ത ശൈലിയാണ്. മലയാളത്തിലെ ഉകാര ചിഹ്നങ്ങൾ തന്നെ എട്ടുവിധമുണ്ട്. ഒട്ടും എഴുത്തുപരിശീലനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പിശകുകൾ കടന്നുകൂടുകതന്നെ ചെയ്യും.

ഈ ചിഹ്നങ്ങളും അവ വ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ചേരുന്നുവെന്നും ചെറുതായി ഈ ലേഖനം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം പഴയകാലങ്ങളിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നതു് എന്നതു് ചില പ്രാചീന മലയാള പുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിശദീകരിക്കുന്നു.

തനതുലിപിയിലെ പലശൈലിയിലുള്ള ഉ-ചിഹ്നങ്ങൾ  ആവർത്തിച്ചു ചേർത്തുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ

മുപ്പത്തിയേഴ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളാണ് മലയാളത്തിനുള്ളത്, പതിനഞ്ചു സ്വരങ്ങളും (അത്ര പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത ൠ, ഌ, ൡ എന്നിവ ചേർത്താൽ 18). സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്നത് പൊതുവിൽ വാക്കുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ മാത്രമാണ്. അല്ലാത്തപ്പോഴെല്ലാം വ്യഞ്ജനശബ്ദങ്ങളെ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവയോട് ചേർന്നു നിൽക്കും. ഇങ്ങനെ ചേർന്നുനിൽക്കുന്നത് സ്വരാക്ഷരങ്ങളല്ല, മറിച്ച് അവയെക്കുറിക്കുന്ന സ്വരചിഹ്നങ്ങളാണ്. സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ വ്യഞ്ജനത്തോടു ചേരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ലിപിരൂപങ്ങളുടെ വൈവിദ്ധ്യം മലയാളത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ഇടതും വലതും ഒക്കെയായി വിന്യസിക്കപ്പെടും. പട്ടിക കാണുക.

മലയാളത്തിലെ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ, സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ.

പട്ടികയിൽ കാണുന്നതുപോലെ  ു, ൂ, ൃ ചിഹ്നങ്ങൾ വ്യഞ്ജനത്തോടൊട്ടിനിന്ന് അവയുടെ രൂപത്തെത്തന്നെ മറ്റുന്നു. മലയാളലിപികൾ 1971ൽ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷമാണ് വ്യഞ്ജനത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തു വേർപെട്ടുനിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലായത്. പരിഷ്കരിച്ച ലിപിയിൽ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾക്കു വേറിട്ട വിധത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. 5, 6, 7 വരികളിലായി ഇതും പട്ടികയിൽ കാണാം.

ു, ൂ ചിഹ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യഞ്ജനത്തോടു ചേരാം?

സ്വരങ്ങളിലെ ചിഹ്നരൂപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ ശൈലികളിൽ വ്യഞ്ജനത്തോടു ചേരുന്നത് ‘ു’, ‘ൂ’ ചിഹ്നങ്ങളാണ്. ചേരുമ്പോൾ വ്യഞ്ജനത്തിന്റെ രൂപത്തെത്തന്നെ അവ മാറ്റുകയും ചെയ്യും. ഓരോ വ്യഞ്ജനത്തിലും ഈ ചിഹ്നം വരുത്തുന്ന മാറ്റം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരുപക്ഷേ ലിപി പരിണമിച്ചു വന്നപ്പോൾ  ഉണ്ടായ മാറ്റമാകാം ഇതിനു കാരണം. ഉ, ഊ ചിഹ്നങ്ങൾ വ്യഞ്ജനത്തോടു ചേരുമ്പോഴുള്ള ശൈലീവ്യതിയാനങ്ങൾ തനതുലിപിയിൽ ആകെ എട്ടു വിധത്തിലാകാം.  അവ ക്രോഡീകരിക്കികയാണ് ഇവിടെ.

 

മലയാളത്തിലെ ഉ-ചിഹ്നങ്ങൾ
 • ഉകാരം വ്യഞ്ജനത്തോടു ചേരുമ്പോൾ നാലുവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾക്കു വന്നുചേരുന്നു.
 • ക, ര ഇവയോടു ഉകാരം ചേരുമ്പോഴുള്ള രൂപവ്യതിയാനം കുനിപ്പ് എന്ന പേരിൽ ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾക്കും പിന്നെ കാരത്തിലവസാനിക്കുന്ന  എല്ലാ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾക്കും ഇതു ബാധകമാണ്. ങ്ക, ക്ക, സ്ക, സ്ക്ക ഇവയെല്ലാം അതിൽപ്പെടുന്നു. കാരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകചിഹ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരിക്കലും കുനിപ്പുപയോഗിക്കേണ്ടി വരികയില്ല.
 • ഗ, ഛ, ജ, ത, ഭ, ശ, ഹ -ഇവയോട് ഉകാരം ചേരുമ്പോഴുള്ള  ശൈലി  ഇടത്തേയ്ക്കുനീണ്ടു വലത്തോട്ടു തിരിച്ചുവരുന്ന ഒരു വാല് രൂപമാണ്. ഈ അക്ഷരങ്ങളിലവസാനിക്കുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾക്കും ഈ രീതി തന്നെയാണ് പിന്തുടരുക.
 • ണ, ന എന്നിവയോട് ഉകാരം ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രൂപവ്യതിയാനം ഉള്ളിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു ചുരുട്ടാണ്. ഈ അക്ഷരങ്ങളിലവസാനിക്കുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾക്കും ഇതു ബാധകമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ണ്ണ, ന്ന, ക്ന ഇവയൊക്കെ.
 • മറ്റു് 24 വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചുഴിപ്പ്/കുണുക്ക് എന്ന രൂപമാണ് . ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലി ഇതായതു കൊണ്ടു തന്നെ എല്ലാവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കും ഈ ശൈലി പകർത്തിയുപയോഗിക്കുക എന്ന പിഴവ് വളരെ വ്യാപകമായി കാണാറുണ്ട്. ഇതുതന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ചുമരെഴുത്തിൽ ചുവന്ന അടയാളത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതും.
മലയാളത്തിലെ ഊ-ചിഹ്നങ്ങൾ

ഊകാരം വ്യഞ്ജനത്തോടു ചേരുമ്പോളും നാലുവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾക്കു വന്നുചേരുന്നു.

 • ക, ഭ, ര, ഗ, ഛ, ജ, ത, ഭ, ശ, ഹ  ഇവയുടെ ഊകാര ചിഹ്നങ്ങൾ രണ്ടുവിധത്തിൽ ഉണ്ടാകാം: കുനിപ്പിട്ട വളപ്പുരൂപവും കുനിപ്പിട്ട വാലുരൂപവും.
  • കുനിപ്പിനുശേഷം അക്ഷരത്തെച്ചുറ്റി ഇടത്തേയ്ക്ക് വളഞ്ഞുപോകുന്നതാണ് കുനിപ്പിട്ടവളപ്പ്. കുനിപ്പിനു ശേഷം ഇടത്തേയ്ക്കുപോയി വലത്തേയ്ക്കു തിരിച്ചുവരുന്നതാണ് കുനിപ്പിട്ടവാല്.
  • ക, ര, ഭ എന്നിവയ്ക്ക് കുനിപ്പിട്ടവളപ്പാണ് ഇന്നുകൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത്
  • ഗ, ഛ, ജ, ത, ഭ, ശ, ഹ ഈ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കുനിപ്പിട്ട വാല് രൂപവും. ചിത്രത്തിൽ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്.
 • ചുരുട്ട് പുറത്തേയ്ക്ക് നീട്ടുന്ന ചുരുട്ടുവാല് എന്നു പേരിടാവുന്ന രൂപമാണ് ന, ണ എന്നീ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഊകാരരൂപങ്ങൾ.
 • മറ്റു വ്യഞ്ജനങ്ങൾ 24 എണ്ണവും ഇരട്ടച്ചുഴിപ്പായി വ്യഞ്ജനങ്ങളോട് ചേരുന്നു. ഇതും എല്ലാ വ്യഞ്ജനത്തിനുമുള്ള പൊതുരൂപമായിക്കരുതി പിഴവുവരുത്തുന്നതും സാധാരണമാണ്.

കുറിപ്പ്: ചിഹ്നത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾക്ക് പൊതുവായ പേരുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ലേഖിക തന്നെ ഇട്ട പേരുകളാണ്   കുനിപ്പ്, ചുഴിപ്പ്, ചുരുട്ട്, വാല് എന്നിവ. പകരം വേറെ പേരുകളുണ്ടാവാം.

‘ഉ’കാരചിഹ്നങ്ങൾ പ്രാചീനലിപിപാഠങ്ങളിൽ

ആധുനിക പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ലിപിരൂപങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുവാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ പ്രാചീന ലിപിപാഠപുസ്തകങ്ങൾ പലതിലും വളരെ വിശദമായി ഇവയെ വിവരിക്കുന്നുണ്ടു താനും. കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളിൽ നോക്കിയാലാണ് ലിപിശൈലികളുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം വ്യക്തമാകൂ. അച്ചടി പലതിനേയും മാനകീകരിക്കുമ്പോൾ വൈവിധ്യം നഷ്ടമായിട്ടുമുണ്ടാകും.

മലയാളലിപികൾ ആണിയച്ചുകളായി(movable types, ജംഗമാച്ചുകൾ) ആദ്യം അച്ചടിക്കപ്പെടുന്നത് റോമിൽ 1772 ലാണ്. ഫാദർ ക്ലെമന്റ് പിയാനിസ് തയ്യാറാക്കിയ ‘ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥോനിക്കോ മലബാറിക്കും‘ എന്ന ഈ ലത്തീൻ പുസ്തകം പാശ്ചാത്യമിഷനറിമാർക്ക് മലയാളലിപികൾ പഠിക്കാനുതകുന്ന വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതായിരുന്നു. ഇതേ അച്ചുകളുപയോഗിച്ചാണ് ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണമലയാളപുസ്തകമായ സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം പിന്നീട് അച്ചടിക്കുന്നത്.

ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം ഉ-ചിഹ്നങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗം

‘മലയാളത്തിലെ ‘ഉ’, ‘ഊ’ ചിഹ്നങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ‘ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥോനിക്കോ മലബാറിക്കും’ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാളപരിഭാഷ, വിശദീകരണങ്ങളോടു കൂടി ഫാദർ ഇമ്മനുവേൽ ആട്ടേൽ രചിച്ചത് നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ രൂപങ്ങളിൽ പലതും അതിൽ നമുക്കു കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ മലയാളത്തിലെ ഊകാരങ്ങൾക്ക്  നാമിന്നു മനസ്സിലാക്കുന്ന കുനിപ്പിട്ടവാല് എന്ന രൂപമില്ല. ക, ഗ, ഛ, ജ, ത, ശ, ഹ, ര, ഭ ഇവയെല്ലാം കുനിപ്പിട്ട വളപ്പ് രൂപത്തിലാണ്. രകാരത്തിനു മേൽ ‘ൂ’ ചിഹ്നം ചേരുമ്പോൾ വാലുരൂപത്തിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തത വന്നേനെ എന്നൊരു അഭിപ്രായവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചുരുട്ടുവാല്, ചുഴിപ്പ് രൂപങ്ങളെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ അന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ആ പുസ്തകത്തിലെ ര,ത ഇവയുടെ രൂപങ്ങൾ ഇന്നത്തേതിൽ നിന്നും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നെന്നു കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രൂ, തൂ ഇവ രണ്ടും വളപ്പിട്ടെഴുതിയാലും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകുകയില്ല.

ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം എന്ന ലത്തീൻ പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാളപരിഭാഷയിൽ നിന്നും
ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം എന്ന ലത്തീൻ പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാളപരിഭാഷയിൽ നിന്നും

1800കൾക്കും മുമ്പ് മലയാളം പഠിച്ച് ഒരു വിദേശിയെഴുതിയ പാഠപുസ്തകത്തിലെ വിശദീകരണമാണിത്, അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാള അക്ഷരമാലാപാഠപുസ്തകത്തിലേതും.

പിന്നീട് മലയാളലിപി പാഠപുസ്തകത്തിനു സമാനമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് 1863ൽ റെവ. ജോർജ്ജ് മാത്തനാണ്. ചുഴിപ്പു ചേർന്ന ‘ഉ’കാരചിഹ്നങ്ങൾ പൊതുരൂപമായും മറ്റുള്ളവയെ ഒരു അപവാദം എന്ന നിലയിലുമാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്(ചിത്രം കാണുക). ഊ ചിഹ്നത്തിന്, ക, ഗ, ഛ, ജ, ത, ശ, ഹ, ര, ഭ  ഇവയോടൊപ്പം  കുനിപ്പിട്ട വാല്, കുനിപ്പിട്ട വളപ്പ് എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ ഏതുമാകാം എന്നാണ് മാത്തന്റെ “മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം” എന്ന പുസ്തകം പറയുന്നത്.

റവറന്റ് ജോർജ്ജ് മാത്തന്റെ മലയാള വ്യാകരണ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്

 

 

റവറന്റ് ജോർജ്ജ് മാത്തന്റെ മലയാള വ്യാകരണപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും

രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ്, അച്ചടി സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ ഭാഷയുടെ ആദ്യകാല വളർച്ചയ്ക്കു വഴിതുറന്നവർ മലയാളത്തിന്റെ  ലിപിരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിവരിച്ചതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. എഴുത്തുരൂപത്തിലെ വൈവിദ്ധ്യത്തെ മുഴുവനും അച്ചുകളിലേയ്ക്ക് അവർ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിയ്കുകയും ചെയ്തു.

1971ലെ ലിപിപരിഷ്കരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സാങ്കേതികപരിമിതികളെ അതിജീവിയ്ക്കുവാനായി ലിപിയുടെ ലളിതവൽക്കരണമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന്റെ ഫലമായി നിലനിൽക്കുന്ന രൂപങ്ങളെക്കൂടാതെ വേർപെട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ശൈലികൂടി കടന്നുവരികയാണുണ്ടായത്. അതുവരെ നിലനിന്ന രൂപങ്ങളെ പൊടുന്നനെ ഇല്ലതാക്കാൻ ആവില്ലല്ലോ. പരിചയക്കുറവും പരിശീലനക്കുറവും കൊണ്ട് ഏത്ചിഹ്നരൂപം ഏത് വ്യഞ്ജനത്തിനൊപ്പം ചേരുമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ വ്യാപകമാവുകയും ചെയ്തു.

Number spellout and generation in Malayalam using Morphology analyser

Writing a number 6493 as six thousand four hundred and ninety three is known as spellout of that number. The most familiar example of this is in cheques. Text to speech systems also need to convert numbers to words.

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sample_cheque.jpeg by User:Tshrinivasan

The reverse process of this, to convert a phrase like six thousand four hundred and ninety three to number 6493 – the number generation, is also common. In software, it is often required in Speech recognition and in general any kind of semantic analysis of text.

Numbers and its conversion to English words is not really a complex problem to solve with a computer. But how about other languages? In this article, I am discussing the nature of these words in Malayalam and an approach to parse the number and numbers written in words.

Malayalam number spellout

In Malayalam, the spellout of numbers forms a single word. For example, a number 108 is നൂറ്റെട്ട് – a single word. This word is formed by adjective form of നൂറ്(100) and എട്ട്(8). While these two words are glued, Malayalam phonological rules are also applied, resulting this single word നൂറ്റെട്ട്. This word formation characteristics are present for almost all possible numbers you can imagine. Parsing the number നൂറ്റെട്ട് and interpreting it as 108 or converting 108 to നൂറ്റെട്ട് is an interesting problem in Malayalam computing.

I came across this problem while I was trying to develop a dictionary based spellchecker years back. Such a dictionary should have all these single words for all possible numbers, right? Then how big it will be? Later when I was researching on Malayalam morphology analyser, I again encountered this problem. You cannot have all these words in lexicon as entries – it is not practical. At the same time, you should be able to parse these words and and also generate with correct morpho-phonological rules of Malayalam.

Like I mentioned in my introduction article of my Malayalam morphological analyser,  project, Malayalam is a heavily agglutinative language. While I was learning the Finite transducer technology, Malayalam number words were one of the obvious candidates to try out. These numbers perfectly model Malayalam word formations. They get agglutinated and inflected, during which morpho-phonological rules get applied. നൂറ്റെട്ടിലായിരുന്നു, നൂറ്റെട്ടിനെ, നൂറ്റെട്ടോ? നൂറ്റെട്ടാം, നൂറ്റെട്ടാമത്തെ, നൂറ്റെട്ടര  – All are examples of words you get on top number word നൂറ്റെട്ട്. Also, it is not two word agglutination, പതിനാറായിരത്തൊരുനൂറ്റെട്ട് – 16108 is an example where പതിനാറ്(16), ആയിരം(1000), നൂറ്(100), എട്ട്(8) – all joined to form a single word. In fact this is a common word you often see in literature because of this myth about Lord Krishna. The current year, 2017 is often written as രണ്ടായിരത്തിപ്പതിനേഴ്.

Let us examine a nature of these word formation.

Ones

Numbers between 0 and 9 has words as പൂജ്യം, ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ്, എട്ട്, ഒമ്പത് respectively. The word ഒമ്പത് is sometimes written as ഒൻപത് too, which is phonetically similar to ഒമ്പത്. Each of these words ending with Virama(്) is sometimes written with Samvruthokaram too. ഒന്ന് – ഒന്നു്, രണ്ടു്, മൂന്നു്, നാലു് etc.

Tens

Number 10 is പത്ത്. Multiples of tens till 80 follows the rough pattern:

Adjective form of [രണ്ട്|മൂന്ന്|നാല്|അഞ്ച്|ആറ്|ഏഴ്|എട്ട്] + പത്.

So, they are ഇരുപത്(20), മുപ്പത്(30), നാല്പത്(40), അമ്പത്(50), അറുപത്(6), എഴുപത്(70), എൺപത്/എമ്പത്(80). But at 90, a new form emerges – തൊണ്ണൂറ് – Which has no root on ഒമ്പത് (9). Instead it is more like something before നൂറ്(100).

The numbers 11-19 are unique words. പതിനൊന്ന്, പന്ത്രണ്ട്, പതിമൂന്ന്, പതിനാല്, പതിനഞ്ച്, പതിനാറ്, പതിനേഴ്, പതിനെട്ട്, പത്തൊമ്പത് respectively.

All other two digit numbers between the multiples of tens follow the following pattern

[Word for 10x] + [Word for Ones]

So, 21 is ഇരുപത്(20)+ ഒന്ന്(1). But to form a single word, An adjective form is used, which is similar to female gender inflection of Malayalam nouns- ഇരുപത്തി + ഒന്ന് . Phonological rules should be applied to combine these two words. The vowel sign ി(i) at the end of ഇരുപത്തി  will introduce a new consonant യ(ya). Also the first letter of ഒന്ന് – the vowel ഒ will change to its vowel sign form ൊ. So we get ഇരുപത്തി + യ + ൊന്ന്. It results ഇരുപത്തിയൊന്ന്. This phonological rule is actually Agama Sandhi / ആഗമ സന്ധി as per Malayalam grammer rules. But, ഇരുപത്തിയൊന്ന് has a more propular form, ഇരുപത്തൊന്ന് which is generated by dropping ി + യ from the generation process.

The words for 20s can be generated similarly. ഇരുപത്തിരണ്ട്(22), ഇരുപത്തിമൂന്ന്(23), ഇരുപത്തിനാല്(24),  ഇരുപത്തിയഞ്ച്/ഇരുപത്തഞ്ച്(25), ഇരുപത്തിയാറ്/ഇരുപത്താറ്(26), ഇരുപത്തിയേഴ്/ഇരുപത്തേഴ്(27), ഇരുപത്തിയെട്ട്/ഇരുപത്തെട്ട്(28), ഇരുപത്തിയൊമ്പത്/ഇരുപത്തൊമ്പത്(29). For all other two digit numbers the pattern is same. Note that തൊണ്ണൂറ് (90) has the prefix form തൊണ്ണൂറ്റി. So 98 is തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട്/തൊണ്ണൂറ്റെട്ട്.

Hundreds

100 is നൂറ്. Its prefix form is നൂറ്റി. Multiples of 100s is somewhat similar to multiples of 10s we saw above. They are ഇരുന്നൂറ്(200), മുന്നൂറ്(300), നാനൂറ്(400), അഞ്ഞൂറ്(500), ആറുനൂറ്(600), എഴുന്നൂറ്(700), എണ്ണൂറ്(800), തൊള്ളായിരം(900). Here also the 900 deviates from others. The word is related to 1000(ആയിരം) than 100 – Just like the case of 90-തൊണ്ണൂറ് we discussed above.

Forming 3 digits numbers is, in general the prefix of multiple of hundred followed by Tens we explained above. So 623 is അറുനൂറ് + ഇരുപത്തിമൂന്ന്  = അറുനൂറ്റിയിരുപത്തിമൂന്ന് or the more popular and short form അറുനൂറ്റിരുപത്തിമൂന്ന്. 817 is എണ്ണൂറ്റി+ പതിനേഴ് = എണ്ണൂറ്റിപ്പതിനേഴ് with gemination of consonant പ as per phonological rule. 999 is തൊള്ളായിരത്തിത്തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് or തൊള്ളായിരത്തിത്തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത്  or തൊള്ളായിരത്തിത്തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത്.

Numbers between 100-199 may optionally prefixed by ഒരു – Adjective form of ഒന്ന്(1).  101 – ഒരുന്നൂറ്റിയൊന്ന് 122-ഒരുന്നൂറ്റിയിരുപത്തിരണ്ട് etc. നൂറ്(100) can be also ഒരുന്നൂറ്

Thousands

1000 is ആയിരം. ആയിരത്തി is prefix for all other 4 digit numbers till 1 lakh(ലക്ഷം 100000). Multiples of 1000 can be generated by suffixing ആയിരം. For example, 4000  is നാല് + ആയിരം = നാലായിരം. 6000 – ആറായിരം. But 5000 is അയ്യായിരം, and അഞ്ചായിരം is less popular version. 8000 is എട്ട് + ആയിരം = എട്ടായിരം, but എണ്ണായിരം is popular form.  10000 is പത്ത് + ആയിരം = പത്തായിരം. But പതിനായിരം is the more familiar version. പതിനായിരം is the suffix for multiples of 10K. They are ഇരുപതിനായിരം, മുപ്പതിനായിരം, നാല്പതിനായിരം, അമ്പതിനായിരം, അറുപതിനായിരം, എഴുപതിനായിരം, എൺപതിനായിരം, തൊണ്ണൂറായിരം. 3000 is മുവ്വായിരം than മൂന്നായിരം. So 73000 is എഴുപത്തിമുവ്വായിരം or എഴുപത്തിമൂന്നായിരം.

Numbers between 1000-1999 may optionally prefixed by ഒരു – Adjective form of ഒന്ന്(1).  1008 – ഒരായിരത്തിയെട്ട് 1122-ഒരായിരത്തിയൊരുന്നൂറ്റിയിരുപത്തിരണ്ട് etc. ആയിരം(1000) can be also ഒരായിരം.

Lakhs & Crores

100, 000 is ലക്ഷം. ലക്ഷത്തി is prefix. 1,00, 00, 000 is കോടി. കോടി itself is prefix. 12,00,90 is  പന്ത്രണ്ടുലക്ഷത്തിത്തൊണ്ണൂറ്. 99,00,00,00,00,00,00 is തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതുലക്ഷംകോടി.

Why morphology analyser?

From the above explanation of word formation for numbers in Malayalam, one can see that there are patterns and there are lot of exceptions. But still, isn’t it possible to write a generator using just a rule based program in a programming language. I  would agree. Yes, it is possible. But other than mapping these numbers to word forms, handling exceptional rules, there are a few other things also we saw. When words are agglutinated, there are phonological rules in action. Also, I said that these words can be inflected again. We also want the bidirectional conversion – not just word generation, but converting those words back into a number. All these will make such a program so complicated and it has to duplicate so many things from morphology analyser. That is why I used morphology analyser here.

What are the morphemes in a string like ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തിത്തൊണ്ണൂറ്റിയാറ്? ആയിരം, തൊള്ളായിരം, തൊണ്ണൂറ്, ആറ്? Sounds good, but we see that  തൊള്ളായിരം is ഒമ്പത്, നൂറ്. and തൊണ്ണൂറ് is ഒമ്പത്, പത്ത്. So expanding it, we get ആയിരം, ഒമ്പത്, നൂറു, ഒമ്പത്, പത്ത്, ആറ്. But this sequence does not make any sense of the single word it created. What is missing? Can we consider തൊള്ളായിരം, തൊണ്ണൂറ് as single morphemes? We can, but…

 • If  തൊള്ളായിരം is a morpheme, it means, it is in a lexicon. That makes all other 3 digit number also eligible to be listed as items in lexicon. So ultimately, we go back to the large lexicon/dictionary issue I mentioned in the beginning of the article.
 • Semantically, any number spellout is originated from Ones and their place value. So തൊണ്ണൂറ് is 9<tens>.

I have not seen any morphology analyser dealing with number spellout. It seems Malayalam numbers are so unique in this aspect. I read a few academic papers on dealing with this complexity using Rule based approaches(See References) and an automata like paradigm language(Richard Gillam – A Rule-Based Approach to Number Spellout).

The approach I derived after trying out some choices is as follows:

 • Introduce morphology tags for positional values. This is similar to POS tags, but here we apply for number spellouts. <ones>, <tens>, <hundreds>, <thousands>, <lakhs>, <crores> are those tags.
 • Parse a spellout to reach the atomic morphemes in a number spellout – they are ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ്,എട്ട്, ഒമ്പത്, പൂജ്യം.
 • These morphemes will have the tags mentioned above.

To illustrate this, let use use some examples,

As you can observe, only the atomic numbers are used as morphemes and place values are indicated using tags. You can also see that the analysis is easy to interpret for a program to generate the number.

For example, if the analysis is രണ്ട്<ones><thousands> ഒന്ന്<tens> ഏഴ്<ones>,  replace the words with its numbers, tags by position value. You get

2*1*1000 + 1*10 + 7*1  =  2000+10+7 = 2017

I said that, the advantage of morphology analyser is you can generate the word from analysis strings. The bidirectional property. This means, if you have a number, you can generate the spellout. For that we first need to some maths on the number. For example, for same number 2017, we can divide incrementally by lakhs, thousands, hundreds, tens and arrive at the following formation

2017 = 2*1000 + 0*100 + 1*10+ 7*1

Which can be converted to:

രണ്ട്<thousands>ഒന്ന്<tens>ഏഴ്<ones>

The morphology analyser can easily generate the word രണ്ടായിരത്തിപ്പതിനേഴ് by applying all grammatical rules.

 

If you are eager to try out this conversion, I wrote a quick javascript based number to word convertor using the APIs of morphology analyser.

See the Pen Malayalam number parser by Santhosh Thottingal (@santhoshtr) on CodePen.

I did not write a convertor from the spelled out word to number. You are free to write one. The web interface of mlmorph is available for trying out some analysis too – https://morph.smc.org.in/

Inflections

Some illustrations on inflected spellout analysis

Ordinals

Ordinal form of numbers are used to show position. Examples are first, third etc. In Malayalam examples are ഒന്നാം, പതിനെട്ടാം ഏഴാമത്, ഒമ്പതാമത്തെ etc.  Supporting those forms is just like inflections. See the below screenshot

Technical details

Known issues

 • Some commonly used forms like മുപ്പത്തിമുക്കോടി is not supported yet.There are also variations like മുവ്വായിരം, മൂവായിരം.
 • If there are are multiple ways to generate a number word, the system generates all such forms. But some of these forms may be very obscure and not used at all.
 • There is a practice to insert space after some prefixes like ആയിരത്തി, ലക്ഷത്തി, കോടി. In the model I assumed the words are generated as single word.

Summary

We analysed the word formation for the spellout of the numbers in Malayalam. Usage of morphology analyser for analysis and generation of these word forms are introduced. A demo program that converts numbers to its word forms considering all morphophonological rules are presented. Algorithm for spelled out word to number conversion is given with example. Programmable API and Web API is given for the system.

References

Towards a Malayalam morphology analyser

Malayalam is a highly inflectional and agglutinative language. This has posed a challenge for all kind of language processing. Algorithmic interpretation of Malayalam’s words and their formation rules continues to be an untackled problem.  My own attempts to study and try out some of these characteristics was big failure in the past. Back in 2007, when I tried to develop a spellchecker for Malayalam, the infinite number of words this language can have by combining multiple words together and those words inflected was a big challenge. The dictionary based spellechecker was a failed attempt. I had documented these issues.

I was busy with my type design  projects for last few years, but continued to search for the solution of this problem. Last year(2016), during Google summer of code mentor summit at Google campus, California, mentors working on language technology had a meeting and I explained this challenge. It was suggested that I need to look at Finnish, Turkish, German and such similarly inflected and agglutinated languages and their attempts to solve this. So, after the meeting, I started studying some of the projects – Omorfi for Finnish, SMOR for German, TRMorph for Turkish. All of them use Finite state transducer technology.

There are multiple FST implementation for linguistic purposes – foma, XFST – The Xerox Finite State Toolkit, SFST – The Stuttgart Finite State Toolkit and HFST – The Helsinki Finite State Toolkit. I chose SFST because of good documentation(in English) and availability of reference system(TRMorph, SMOR).  And now we have mlmorph  – Malayalam morphology analyser project in development here:  https://github.com/santhoshtr/mlmorph

I will document the system in details later. Currently it is progressing well. I was able to solve arbitrary level agglutination with inflection. Nominal inflection and Verbal inflections are being solved one by one. I will try to provide a rough high level outline of the system as below.

 • Lexicon: This is a large collection of root words, collected and manually curated, classified into various part of speech categories. So the collection is seperated to nouns, verbs, conjunctions, interjections, loan words, adverbs, adjectives, question words, affirmatives, negations and so on. Nouns themselves are divided to pronouns, person names, place names, time names, language names and so on. Each of them get a unique tag and will appear when you analyse such words.
 • Morphotactics: Morphology rules about agglutination and inflection. This includes agglutination rules based on Samasam(സമാസം) – accusative, vocative, nominative, genitive, dative, instrumental, locative and sociative. Also plural inflections, demonstratives(ചുട്ടെഴുത്തുകൾ) and indeclinables(അവ്യയങ്ങൾ). For verbs, all possible tense forms, converbs, adverbal particles, concessives(അനുവാദകങ്ങൾ) and so on.
 • Phonological rules: This is done on top of the results from morphotactics. For example, from morphotactics, ആൽ<noun>, തറ<noun>, ഇൽ<locative> will give ആൽ<noun>തറ<noun>ഇൽ<locative>. But after the phonological treatment it becomes, ആൽത്തറയിൽ with consonant duplication after ൽ, and ഇ becomes യി.
 • Automata definition for the above: This is where you say nouns can be concatenated any number of times, following optional inflection etc in regular expression like language.
 • Programmable interface, web api, command line tools, web interface for demos.

What it can do now? Following screenshot is from its web demo. You can see complex words get analysed to its stems, inflections, tense etc.

Note that this is bidirectional. You can give a complex word, it will give analysis. Similarly when you give root words and POS tags, it will generate the complex word from it. For example:

ആടുക<v><past>കൊണ്ടിരിക്കുക<v><present> =>  ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന

Covering all possible word formation rules for Malayalam is an ambitious project, but let us see how much we can achieve. Now the effort is more on linguistic aspects of Malayalam than technical. I will update about the progress of the system here.

 

 

മലയാളം അകാരാദിക്രമം

ഓരോ ഭാഷയിലും അതിലെ ലിപികളെ ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിൽ എഴുതുന്ന ഒരു കീഴ്‌വഴക്കം ഉണ്ടു്. ഇംഗ്ലീഷിൽ A,B,C,D എന്ന ക്രമമാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിലത് അ, ആ, ഇ, ഈ എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ക്രമമാണുള്ളതു്. ഇങ്ങനെ ഒരു കീഴ്‌വഴക്കം കൊണ്ടു് പല പ്രയോജനങ്ങളുമുണ്ടു്. നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള നിഘണ്ടുവിൽ നോക്കലും,  കുറേ പേരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നെളുപ്പത്തിൽ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലും ഒക്കെ ഉദാഹരണം. കീഴ്‌വഴക്കം എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയതയൊന്നും ഈ ക്രമീകരണത്തിൽ കാണണമെന്നില്ല.

അയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ ക്രമത്തിനു് മലയാളത്തിൽ അകാരാദിക്രമമെന്നും പറയുന്നു. അക്ഷരമാല പൊതുവിൽ അകാരാദിക്രമത്തിലാണു് എഴുതുന്നതും പഠിക്കുന്നതും. സാമാന്യേന ഈ ക്രമം മലയാളികളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അക്ഷരങ്ങളൊറ്റയ്ക്കുള്ള ക്രമം അല്ലാതെ കുറേ വാക്കുകൾ തന്നാൽ അതെങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കും എന്ന പ്രശ്നം കുറേകൂടി സങ്കീർണ്ണമാണ്. അവിടെ അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ ചേരും, കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ വരും, ചില്ലുകൾ വരും. ഭാഷയുടെ തന്നെ ചില പ്രത്യേകതകളായ റ്റ, ന്റ എന്നിവ വരും, എഴുത്തിലെ വൈവിധ്യങ്ങളായ നൻമ, നന്മ പോലുള്ള വാക്കുകൾ വരും. അവിടെയാണ് അക്ഷരമാലാക്രമം എന്ന ലാളിത്യത്തിൽ നിന്നും സങ്കീർണ്ണവും പലപ്പോഴും കൃത്യതയില്ലാത്തതുമായ ക്രമീകരണ നിയമങ്ങളിലേക്ക് നാം എത്തുന്നതു്.

അച്ചടി, എഴുത്തു് തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക്  ഭാഷ എത്തുമ്പോൾ ഈ ക്രമത്തിനു് ഒരുപാടു പ്രാധാന്യം കൈവരുന്നുണ്ടു്. വിവരങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങളെ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കു് അടുക്കിവെയ്ക്കേണ്ടിവരുന്നതു് ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിലെ ഒരു സാധാരണ കാര്യമാണ്. മലയാളം വാക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച അകാരാദിക്രമീകരണ നിയമങ്ങൾ അപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതു് പ്രോഗ്രാമുകളാണു്. ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ ഇതേപറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതു്. അകാരാദിക്രമീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച മാനകങ്ങളെന്താണ്, ക്രമീകരണ രീതികളുടെ യുക്തി എന്താണ്, മാനകങ്ങളും നിഘണ്ടുക്കളും ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം

നിഘണ്ടുക്കളിലെ അകാരാദിക്രമം

മലയാളത്തിലെ നിഘണ്ടുക്കൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവയുടെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രമത്തിനെപ്പറ്റി ചെറിയ വിവരണം കാണാനാകും. സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ, അഞ്ച് വ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്നീ ക്രമം എല്ലാവരും പാലിക്കുന്നുണ്ടു്. എങ്കിലും ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ യ, ര, റ എന്ന ക്രമമാണുള്ളതു്. അതേസമയം ശബ്ദതാരാവലി റ ഏറ്റവും അവസാനം കൊടുക്കുന്നു. ചില്ലുകൾ, കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിഘണ്ടു ശരിയാണെന്നോ മറ്റൊന്ന് തെറ്റാണെന്നു പറയാനോ കഴിയില്ല. ഓരോ നിഘണ്ടുവും സ്വീകരിച്ച ക്രമങ്ങളും അതിനു പിന്നിലെ യുക്തിയോ വിശദീകരണമോ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതിനുമാത്രമേ പ്രസക്തിയുള്ളൂ.

ഈ പ്രശ്നം നിഘണ്ടു പ്രസാധകർ തന്നെ നന്നായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശബ്ദതാരാവലിയുടെ നാലാംപതിപ്പിന് പ്രസാധകൻ ശ്രീ പി ദാമോദരൻനായർ എഴുതിയ ആമുഖത്തിലെ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം നോക്കൂ.

നിഘണ്ടുക്കൾക്കു പുറമേ കേരള സർക്കാറിന്റെ സർവ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക അകാരാദിക്രമം പിന്തുടരുന്നുണ്ടു്.

ഇവയെല്ലാം ഓരോ ലിപിഗണങ്ങളുടെ അകാരാദിക്രമം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നായി പരിചയപ്പെടാം.

സ്റ്റാൻഡേഡുകൾ, ലൈബ്രറികൾ

അകാരാദിക്രമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം രണ്ടു വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ അധിലധികമോ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി കിട്ടിയാൽ ഏത് ആദ്യം ക്രമീകരിക്കണം എന്ന String comparison അൽഗോരിതമാണ്. ഈ അൽഗോരിതം എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും അപ്ലൈ ചെയുമ്പോൾ ആ വാക്കുകളെല്ലാം ക്രമത്തിലാവും. ഈ അൽഗോരിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാന മാനകം ISO 14651 ആണ്.

ISO/IEC 14651:2011, Information technology — International string ordering and comparison — Method for comparing character strings and description of the common template tailorable ordering, is an ISO Standard specifying an algorithm that can be used when comparing two strings.

ഈ മാനകമനുസരിച്ചു് ഒന്നിലധികം കൊളേഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ഡാറ്റ സെറ്റുകളും ഉണ്ടു്. അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം യുണിക്കോഡ് കൊളേഷൻ അൽഗോരിതം (UCA) ആണ്. യുണിക്കോഡ് എന്ന വലിയ സ്റ്റാൻഡേഡിനകത്ത് ടെക്നിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് 10 ആയി വരുന്ന ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ , അതിന്റെ കൂടെത്തന്നെ യുണിക്കോഡ് എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാരക്ടറുകളുടെയും കൊളേഷൻ ക്രമം പ്രതിപാദിക്കുന്ന Default Unicode Collation Element Table (DUCET)ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഏതു ഭാഷയിലെയും അക്ഷരങ്ങളുടെ ക്രമം നിർവചിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രമാണം.

ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പക്ഷേ അതിന്റെ തന്നെ നിർവചനമനുസരിച്ചു് പ്രായോഗികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു് അപൂർണ്ണമാണ്. ഭാഷാ നിയമങ്ങൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ചേർത്ത് ടെയിലർ ചെയ്യണമെന്ന് അതുതന്നെ അനുശാസിക്കുന്നു.

Tailoring consists of any well-defined change in the Collation Element Table and/or any well-defined change in the behavior of the algorithm. Typically, a tailoring is expressed by means of a formal syntax which allows detailed manipulation of values in a Collation Element Table, with or without an additional collection of parametric settings which modify specific aspects of the behavior of the algorithm. A tailoring can be used to provide linguistically-accurate collation, if desired.

ഇങ്ങനെ ഭാഷയ്ക്കനുരൂപമാക്കിയ ക്രമീകരണ നിയമങ്ങൾ Unicode Common Locale Data Repository [CLDR] എന്ന റിപ്പോസിറ്ററിയിലാണുള്ളതു്. യുണിക്കോഡ് അധിഷ്ഠിതമായ അൽഗോരിതങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള ഡാറ്റ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരാണ് ഇവിടെ സംഭരിക്കുന്നതു്. ആർക്കും ഇതിലേക്ക് ഡാറ്റകൾ ചേർക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യാം. CLDR ൽ യുണിക്കോഡ് കൊളേഷൻ അൽഗോരിതത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കറക്ഷനുകൾ ചെയ്യാനുള്ള തരത്തിൽ CLDR Collation അൽഗോരിതവും ഉണ്ടു്.

പക്ഷേ ഇതൊക്കെയും അൽഗോരിതവും ഡാറ്റയും മാത്രമാണല്ലോ. അതിന്റെ പുറത്തു് ആരെങ്കിലും ശരിക്കും വാക്കുകൾ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള പ്രോഗ്രാം എഴുതണമല്ലോ. അങ്ങനെ എഴുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ലൈബ്രറികളിലൊന്നാണ് ICU Project – International Components for Unicode. ഈ ലൈബ്രറി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അപ്പ്ലിക്കേഷന് ഏതു ഭാഷയ്ക്കുമുള്ള ക്രമീകരണം സാധ്യമാക്കാം.

GNU C library localedata

നേരത്തെ പറഞ്ഞ ISO 14561 അനുസരിച്ചുള്ള വേറെയും അൽഗോരിതവും അതനുസരിച്ച് ഉള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ലൈബ്രറികളുമുണ്ടു്. അതിൽ പ്രധാനം GNU സി ലൈബ്രറിയാണ്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിപ്രധാനവും വളരെ പഴക്കമുള്ളതുമായ സ്വതന്ത്ര സി കമ്പൈലറിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ലൈബ്രറി. അതിൽ string comparison സംവിധാനമുണ്ടാവുമെന്നു പറയാതെത്തന്നെ അറിയാമല്ലോ. ഈ ലൈബ്രറി പക്ഷേ യുണിക്കോഡ് കൊളേഷൻ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പകരം സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡെവലപ്പർമാർ ചേർത്ത അക്ഷരക്രമീകരണ നിയമങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതു്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ലോകത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം അപ്ലിക്കേഷനുകളും ഒരുതരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുതരത്തിൽ ഈ GNU C library യെ ആധാരമാക്കിയായതുകൊണ്ടു് പ്രായോഗികമായി ഇതിൽ എന്തു് അകാരാദിക്രമമാണോ ഉള്ളതു്, അതാണ് കിട്ടുക. ഉദാഹരണത്തിനു ലിനക്സിലെ sort കമാന്റ് ഒക്കെ തരുന്ന മലയാളത്തിന്റെ സോർട്ടിങ്ങ് ഇതുപ്രകാരമാണ്. അതുപോലെ പൈത്തണിലെ Locale packageന്റെ സോർട്ടിങ്ങ്.

GNU C library യുടെ ഉള്ളിലുള്ള മലയാളത്തിന്റെ അകാരാദിക്രമം എഴുതിയിരിക്കുന്നതു് ഞാനാണ്.

അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നിടത്തു് നിയമങ്ങളുണ്ടു്:

 1. Unicode Default Collation Element Table  ൽ ഉള്ള മലയാള അക്ഷരങ്ങളുടെ ക്രമം Unicode Collation Algorithm(UCA) അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതു്
 2. CLDR ലെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ICU ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത മലയാളം കൊളേഷൻ
 3. GNU C library യിലെ മലയാളം കൊളേഷൻ.

ഇനി ഈ ലേഖനത്തിൽ മലയാളത്തിലെ അക്ഷരങ്ങളുടെ അകാരാദിക്രമീകരണം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു വിശദമാക്കുന്നതാണ്.

സ്റ്റാൻഡേഡുകൾ എന്ന ബഹുവചനത്തിന്റെ അനൌചിത്യം ഈ ഭാഗത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിനുണ്ടെങ്കിലും അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നു മനസ്സിലായിക്കാണുമെന്നു കരുതുന്നു. അല്ലെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേഡ് എപ്പോഴും ബഹുവചനം തന്നെയാണല്ലോ!

പൊതുവായ നിയമങ്ങൾ

അക്ഷരമാലയിലെ പൊതുവായ ക്രമം താഴെക്കൊടുക്കുന്നു:

അ ആ ഇ ഈ ഉ ഊ ഋ എ ഏ ഐ ഒ ഓ ഔ അം അഃ ക ഖ ഗ ഘ ങ ച ഛ ജ ഝ ഞ ട ഠ ഡ ഢ ണ ത ഥ ദ ഥ ന പ ഫ ബ ഭ മ യ ര ല വ ശ ഷ  സ ഹ ള ഴ റ

ഇതിൽ, റ അവസാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു് എല്ലാ നിഘണ്ടുക്കളും ഒരു പോലെ പാലിക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്  1871 ലെ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ ര കഴിഞ്ഞ് റ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കുറച്ചു കൂടി കൃത്യമായിപ്പറഞ്ഞാൽ യ,  ര, ർ, ൎ , റ, റ്റ, ല എന്ന ക്രമമാണ് ഗുണ്ടർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതു്.

ഇതേക്രമം സർവവിജ്ഞാനകോശവും പിന്തുടരുന്നു. അർക്കൻ  കഴിഞ്ഞ് ‘ല, ശ, സ’കളിൽ അനേകം പദങ്ങൾ വന്നശേഷം അറ കൊടുക്കുന്നതിന് ഉപപത്തിയില്ല – എന്ന് വിശദീകരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

മലയാളത്തിന്റെ യുണിക്കോഡ് ബ്ലോക്ക് ര, റ എന്ന രീതിയിലാണ് കോഡ് പോയിന്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. രയുടെ കോഡ് പോയിന്റ് 0D30, റയുടെത് 0D31, അതുകഴിഞ്ഞ ലയുടെത് 0D32 എന്ന രീതിയിൽ. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് നിയമങ്ങളോ യുണിക്കോഡ് കൊളേഷൻ നിയമങ്ങളോ പാലിക്കാത്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫോൾബാക്ക് ക്രമം അക്ഷരങ്ങളുടെ കോഡ് പോയിന്റ് ക്രമം ആയിരിക്കും.

മലയാളം യുണീക്കോഡ് ബ്ലോക്കിലെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ക്രമം

ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തിന്റെ ശബ്ദതാരാവലിയുടെ ആദ്യപതിപ്പുകൾ പക്ഷേ ര, ർ, ൎ എന്ന ക്രമവും, ല, വ, ശ, ഷ, സ, ഹ, ള, ഴ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം റ-യും കൊടുക്കുന്നു. ശബ്ദതാരാവലിയുടെ രണ്ടാംപതിപ്പാണ് ഞാൻ പരിശോധിച്ചത്. ശബ്ദതാരാവലിയുടെ പരിഷ്കരിച്ച പുതിയ പതിപ്പ് – പതിപ്പ് 39 – ഇതേ ക്രമം തന്നെയാണെങ്കിലും ബിന്ദുരേഫം- ൎ എടുത്തുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ശബ്ദതാരാവലി രണ്ടാംപതിപ്പ് – ഴ യ്ക്ക് ശേഷം റ വരുന്നു.

സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നേരത്തെപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളും ഒരേ ക്രമം പിന്തുടരുന്നു.

ചന്ദ്രക്കല, ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ, സംവൃതോകാരം

ചന്ദ്രക്കലയെ അകാരാദി ക്രമത്തിൽ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ചു് അകാരാദിക്രമത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടു്.

അകാരാദിക്രമത്തെ ലിപിസ്വരൂപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവചിക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളും, വർണ്ണവ്യവസ്ഥയുടെ(Phonetic nature)  അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവചിക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളും ഉണ്ടു്.  ലിപിസ്വരൂപത്തിൽ നിർവചിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരമാലയിലെ സ്വരങ്ങളും, ക, ച, ട, ത, പ തുടങ്ങിയ വ്യഞ്ജനങ്ങളും ആണ് പ്രാഥമിക കണികകൾ. അതേ സമയം വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ വർണങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാന കണികകൾ.

വർണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു് ഒരുദാഹരണം കൊണ്ടു് വ്യക്തമാക്കാൻ ക എന്ന അക്ഷരം എടുക്കുക. ഇതിലെ അടിസ്ഥാന ഉച്ചാരണ ഘടകം ക് എന്ന ശുദ്ധവ്യഞ്ജനം അഥവാ സ്വരം ചേരാത്ത വ്യഞ്ജനം ആണ്. ക എന്നതു് ക് + അ എന്നീ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടിച്ചേന്നതാണെന്നു വരുന്നു.

അതേ സമയം ക എന്നതു് പിരിക്കാനാകാത്ത ഒരു അക്ഷരമാണെന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിലോ? ക് എന്നത് ക യുടെ കൂടെ ചന്ദ്രക്കല ചേർന്ന രൂപമാണെന്നും വരുന്നു.

വർണം, അക്ഷരം, ലിപി എന്നിവ മാറിപ്പോകാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവയെന്തെന്നു താഴെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

 • വർണം – സ്വരം ചേരാത്ത ഉച്ചാരണയോഗ്യമല്ലാത്ത ശബ്ദഘടകം. ഉദാഹരണം  ക്, ച്, ട്, ത്, പ്. സ്വനിമം (phoneme) എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
 • അക്ഷരം – വർണത്തിൽ സ്വരം ചേർത്ത ഉച്ചാരണയോഗ്യമായത്. ഇതിനായി വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വരങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന. പൊതുസ്വരമായ അ ചേർത്തു് സ്വരചിഹ്നമില്ലാതെ ക എന്നെഴുതി ക് എന്ന വർണത്തെ ഉച്ചാരണസൌകര്യാർത്ഥം എഴുതുന്നു. ഒന്നിലധികം വ്യഞ്ജനങ്ങളും അക്ഷരം ആണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്കിൽ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറെന്നോർക്കുക. Syllable എന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം.
 • ലിപി – അക്ഷരങ്ങളെ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥ

അകാരാദി എന്നും അക്ഷരമാലാക്രമം എന്നും പറയുമ്പോൾ വർണങ്ങൾ (phonemes) ആയി പിരിച്ച് അവയുടെ ക്രമമാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്ന പ്രമാണമനുസരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മിക്ക നിഘണ്ടുക്കളും പിന്തുടരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഉദാഹരണത്തിന് കടല്(ൽ), കടല എന്ന 2 വാക്കുകൾ, ശബ്ദതാരാവലി, പച്ചമലയാളം നിഘണ്ടു, സർവവിജ്ഞാനകോശം എന്നിവയെല്ലാം കടല്(ൽ), കടല എന്ന ക്രമത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു.

പക്ഷേ ഗ്നു സി ലൈബ്രറിയൊഴികെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വർണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല ക്രമീകരിക്കുന്നതു്. ചന്ദ്രക്കലയും ചില്ലും എല്ലാ സ്വരചിഹ്നങ്ങളും കഴിഞ്ഞാണു് അവയിൽ വരുന്നതു്.

ചന്ദ്രക്കലയുടെ അതേ സ്വഭാവമല്ലേ ചില്ലിനും – സ്വരം ചേരാത്ത ശുദ്ധവ്യഞ്ജനം? ആ യുക്തി അനുസരിച്ച് ല്(ൽ) , ല എന്ന ക്രമം വരും.  മുകളിൽ glibc സിസ്റ്റം ഈ രിതി പിന്തുടരുന്നതായി കാണാം.

നിഘണ്ടുക്കളും അങ്ങനെത്തന്നെ.

ശബ്ദതാരാവലി – പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ്. ചില്ലക്ഷരം ർ, ര യുടെ മുമ്പ് വരുന്നു.

ചന്ദ്രക്കലയുടെ ഉപയോഗം ചില്ലിനു സമാനമായ സ്വരമില്ലാത്ത വ്യഞ്ജനം ഉണ്ടാക്കലാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു് പൂർണ്ണമായും ശരിയാവില്ല. “അത്”, “കാല്”, “ചോറ്” എന്നീ വാക്കുകളൊക്കെ ഉച്ചരിച്ചുനോക്കൂ.  കാല് എന്നതിലെ ല് ന്റെ ഉച്ചാരണമാണോ കാൽ എന്നതിലെ ൽ ന്റെ ഉച്ചാരണം? അല്ലല്ലോ? ഈ വ്യത്യാസത്തിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ സംവൃതോകാരം എന്താണെന്നറിയണം.

കാല് എന്നു പറയുമ്പോൾ ല് എന്നതിന്റെ ഉച്ചാരണത്തിൽ ല + ഉ + ് എന്നീ വർണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. പക്ഷേ അതു് അതേപോലെ എഴുതുമ്പോൾ ലു് എന്നാണെഴുതേണ്ടതു്. കാലു് എന്ന്. ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഉകാരവും ചന്ദ്രക്കലയും ഇട്ടെഴുതുന്ന ശൈലി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമല്ലോ. ചുരുക്കത്തിൽ ഉ+് എന്നതിനെ സംവൃതോകാരം എന്നു വിളിക്കാം. കാലു് എന്നു് ഇന്നധികമാരും എഴുതാറില്ല. കാല് എന്ന് ലളിതമായെഴുതി ഉ കാരം കൂടി ഉച്ചരിക്കാറാണു പതിവ്. സംവൃതോകാരം കാണിക്കാൻ ഉ കാരം പ്രത്യേകം എഴുതേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യങ്ങളും സംവൃതോകാരത്തിന്റെ സ്വഭാവവും മലയാളവ്യാകരണവിദഗ്ദ്ധൻമാർക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയമാണു്.

എന്തായാലും കാലു് എന്നു ഞാൻ എഴുതിയെന്നിരിക്കട്ടെ, അതിൽ ഉ ചിഹ്നമുണ്ടുതാനും. കാൽ, കാല്, കാല്, കാലു്, കാല എന്നീ വാക്കുകൾ ഏത് ക്രമത്തിൽ വരും?

കാൽ, കാല് എന്നിവ കാല എന്നതിനു മുമേ വരുമെന്നു നമ്മൾ നേരത്തേ കണ്ടു. UCA, ICU(CLDR) എന്നിവ ആ ക്രമം  പിന്തുടരുന്നില്ലെന്നും. കാലു്, കാലു എന്നിവയോ? അവയിലെ വർണങ്ങൾ പിരിച്ചെഴുതിനോക്കാം:

കാലു് = ക് + ആ + ല് + ഉ + ്

കാലു = ക് + ആ + ല് + ഉ

അതുപ്രകാരം ലു എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉച്ചാരണത്തിലേക്കെത്താത്ത പാതിവഴിയാണ് കാലു്. അതുകൊണ്ട് കാലു്, കാല് എന്ന ക്രമം വരണം. ഈ ക്രമം glibc അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നതു് താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

 

നിഘണ്ടുകളിൽ അങ്ങനെ ഉകാരചിഹ്നമിട്ട് സംവൃതോകാമെഴുതുന്നതു് ഇക്കാലത്തെ നിഘണ്ടുക്കളിൽ ഇല്ലേയില്ല. ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ ചോറു, കാലു, കോഴിക്കോടു, വേണാടു. തുടങ്ങി പൂർണ്ണ ഉകാരമുമ്പയോഗിച്ചെഴുതുന്ന ശൈലിയാണുള്ളതു്. ശബ്ദതാരാവലിയുടെ ആദ്യകാല പതിപ്പിൽ സംവൃതോകാരം ഉകാരവും ചന്ദ്രക്കലയും ചേർത്തെഴുതുന്നുണ്ടു്. അതിൽ കാട, കാടി, കാടു്, കാടു എന്ന ക്രമം പിന്തുടരുന്നു. അതു് മേൽപ്പറഞ്ഞ വർണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള യുക്തിയനുസരിച്ചുള്ളതാണു്.

സർവവിജ്ഞാനകോശത്തിൽ സംവൃതോകാരം ഉകാരലിപി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്നില്ലെങ്കിലും ഉകാര ചിഹ്നങ്ങളുടെ തൊട്ടുമുമ്പ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. “മലയാളത്തിൽ സംവൃതോകാരത്തിന് വ്യാകരണമൂല്യം പ്രകടമാകയാൽ അതിന് അകാരാദിയിൽ അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. പട്ട, പട്ട്, പട്ടു. വന്ന, വന്ന്, വന്നു. ചാർ – ചാറ -ചാറി -ചാറ്-ചാറുക ഈ ക്രമത്തിലാണ് അകാരാദി കണക്കാക്കേണ്ടത്.” എന്നു് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാ സ്വരചിഹ്നങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് അവസാനമാണ് വരുന്നതു്. എളുപ്പം, എൾ എന്ന ക്രമം വരുന്നുണ്ടു്. പക്ഷേ  നേരെതിരിച്ച് കടൽ, കടല എന്ന ക്രമവും കാണുന്നതുകൊണ്ടു് ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത പോര.

മലയാള ചില്ലക്ഷരങ്ങളുടെ എൻകോഡിങ്ങിനെക്കുറിച്ചുള്ള നീണ്ട ചർച്ചകളിൽ ചന്ദ്രക്കല, സംവൃതോകാരം എന്നിവയുടെ നിർവചനങ്ങളും സ്വഭാവവും വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. അകാരാദിക്രമത്തെ മുൻനിർത്തി ഇവയുടെ സ്വഭാവം വിശകലനം ചെയ്യുന്ന Chandrakkala, Samvruthokaram, Chillaksharam – from the perspective of Malayalam Collation എന്ന ഒരു പ്രബന്ധം ആർ. ചിത്രജകുമാർ, എൻ. ഗംഗാധരൻ എന്നിവർ ചേർന്നു് രചിച്ചിട്ടൂണ്ടു്. ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ഉകാരചിഹ്നമില്ലാതെ എഴുതുകയും സംവൃതമായി ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാല്, അത്  തുടങ്ങിയ ശൈലി PseudoSamvruthokaram എന്ന പേരിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. സംവൃതമായി ഉച്ചരിക്കുന്നവ ഉകാരചിഹ്നത്തോടെ തന്നെ എഴുതുക വഴി ചില്ലക്ഷരത്തിന്റെ അറ്റോമിക് എൻകോഡിങ്ങ് അനാവശ്യമാകും എന്ന വാദം മുന്നോട്ടു വെയ്ക്കുന്നുണ്ടു്.  സ്വനിമം/വർണങ്ങളായി അക്ഷരങ്ങളെ വേർപെടുത്തിയെഴുതി കൊളേഷൻ നിർണയിക്കുന്ന ആശയം GNU C Library യിൽ എഴുതാൻ എന്നെ ഈ പ്രബന്ധം വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു് വായിക്കണമെന്നഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ചില്ലക്ഷരങ്ങളുടെ എൻകോഡിങ്ങിനെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. ZWJ ഉപയോഗിച്ചെഴുതുന്ന ചില്ലുകളും (ന്‍ = ന്+ZWJ) ഉം അറ്റോമിക് ആയി എൻകോഡ് ചെയ്ത ചില്ലുകളും ഉപയോഗത്തിലുണ്ടു്. ഈ രണ്ടു ചില്ലുകളെയും ഒരേ പോലെയാണ് glibc, icu, uca എന്നീ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നതു്.

അനുസ്വാരം

അനുസ്വാരം – ം , മയുടെ ചില്ലായിട്ടാണ് അകാരാദിക്രമത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നതു്. ം == മ്  അതിനാൽ ‘കനകം’ കഴിഞ്ഞേ ‘കനം’ വരൂ. ശബ്ദതാരാവലിയിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഗുണ്ടർട്ടിൽ നേരെ മറിച്ചാണ് കാണുന്നത്. Glibc, ICU എന്നിവയും കനകം, കനം എന്നു ക്രമീകരിക്കുന്നു.

കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ

കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുടെ ക്രമം അതിനെ വർണങ്ങളാക്കി പിരിച്ചു് ഇടത്തുനിന്നു വലത്തോട്ട് ഒരേസ്ഥാനത്തുള്ളവയുടെ ക്രമം കണക്കാക്കിയാണ്.

താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നും ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കാമെന്നു കരുതുന്നു.

സമാന സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ

മലയാളത്തിലെ ഔ ചിഹ്നത്തിനു് ൌ എന്നും ൗ എന്നും ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടു്. പൌർണ്ണമി, പൗർണ്ണമി എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഈ രണ്ടു ചിഹ്നങ്ങളും ഒരേ സ്വനിമത്തെത്തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അടുത്തടുത്തുവരണം. നിഘണ്ടുക്കൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂവെന്നതിനാൽ ഈ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ലൈബ്രറികളിൽ glibc,  ICU എന്നിവ ഈ ബന്ധം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്.

ഒ, ഓ, ഔ എന്നിവയുടെ സ്വരചിഹനങ്ങള്‍ യഥാക്രമം ൊ , ോ , ൌ എന്നോ െ+ ാ , േ+ ാ , െ+ ൗ എന്നോ വേർപെടുത്തി എഴുതിയാലും തുല്യമായി കണക്കാക്കും(Canonical Equivalence.)

വിസർഗം, ഹ

ഹ, വിസർഗം എന്നിവയ്ക്ക് സമാന ഉച്ചാരണമായതിനാൽ അവ അടുത്തടുത്തുവരണമെന്നൊരു പ്രമാണം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം അറിയില്ല. ഏതെങ്കിലും നിഘണ്ടുവിലോ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ലൈബ്രറികളിലോ ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചതായി അറിയില്ല.

റ്റ

ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ നിഘണ്ടുവിലെപ്പോലെത്തന്നെ റയ്ക്ക് ശേഷം റ്റ ശബ്ദതാരാവലി രണ്ടാം പതിപ്പും  പിന്തുടരുന്നു. മാത്രമല്ല, ശബ്ദതാരാവലിയുടെ ഇന്നത്തെ മുപ്പത്തൊമ്പതാം പതിപ്പും, സുമംഗലയുടെ പച്ചമലയാളം നിഘണ്ടുവും  ഇതേ ക്രമം പിന്തുടരുന്നു.

 

റ്റ – റയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്നു – ശബ്ദതാരാവലി രണ്ടാം പതിപ്പ്.

റ്റ = റ + ് + റ എന്ന യുണിക്കോഡ് രീതിവെച്ച്, റയുടെ തൊട്ടുശേഷം തന്നെ റ്റ വരും. ഇത് എല്ലാ ലൈബ്രറികളും ഒരു പോലെ പിന്തുടരുന്നു. എങ്കിലും നേരത്തെപ്പറഞ്ഞ ചന്ദ്രക്കലയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നു ഓർക്കണം.

റ്റ  യഥാർത്ഥത്തിൽ ഺ ഖരമായും ഩ അനുനാസികമായും വരുന്ന ഒരു വ്യഞ്ജനവർഗത്തിലെ ഺ യുടെ ഇരട്ടിപ്പാണെന്നു കേരളപാണിനീയം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഺ യും റ്റ യും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഒരു കൊളേഷൻ സിസ്റ്റവും കൊടുക്കുന്നില്ല.

മലയാള അക്കങ്ങൾ

മലയാളം അക്കങ്ങള്‍ അവയുടെ അറബി ലിപികളുടെ കൂടെ തന്നെ വരും. മറ്റുഭാഷകളിലെ അക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അടുത്തടുത്തുവരും.

പ്രാധാന്യം

ഒരു നീണ്ട പട്ടികയിൽ നിന്നും പെട്ടെന്നൊരു പേരോ മറ്റോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു അകാരാദിക്രമം സഹായിക്കും. അതുപക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ സെർച്ച് ഫീച്ചർ തരുമെങ്കിലും. തെരഞ്ഞുകണ്ടുപിടിക്കലിലൊതുങ്ങുന്നില്ല, ഒരു പട്ടികയലെ സ്ഥാനവും അകാരാദിക്രമമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതു്. ഉദാഹരണത്തിനു് ഒരു ക്ലാസിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ റോൾ നമ്പർ ക്ലാസിലെ കുട്ടികളുടെ പേരുകൾ സോർട്ട് ചെയ്ത ക്രമമായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നതു്.

 

നിഘണ്ടുക്കളിലും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സിസ്റ്റങ്ങളിലും അകാരാദിക്രമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏകീകൃതസ്വഭാവം ഇല്ല എന്നു മനസ്സിലായല്ലോ. ഏകീകൃതമായ ഒരു ക്രമം ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം സാങ്കേതികമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ക്രമത്തിന്റെ നിർവചനം ലഭ്യമല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആരായിരിക്കും അങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായി ഒരു ക്രമം നിർവചിക്കേണ്ടതു്? യഥാർത്ഥത്തിൽ അകാരാദിക്രമത്തിന്റെ മാനകീകരണത്തെപ്പറ്റി മലയാളം ഉപയോക്താക്കൾ ബോധമുള്ളവരാണോ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അതുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതു് വെറുമൊരു “പെർഫക്ഷൻ” ഇഷ്യൂ ആണോ?

സാങ്കേതികക്കുറിപ്പുകൾ

 1. glibc collation: ഇതിന്റെ ആദ്യപതിപ്പ് 2009ൽ ആണെഴുതുന്നതു്. പക്ഷേ പിന്നീട് ശ, ഷ, സ എന്നിവയുടെ ക്രമത്തിൽ ഒരു പിശക് ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. അറ്റോമിക് ചില്ലുകൾ ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നതിനാൽ അതും ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന glibc യുടെ പതിപ്പ് 2.26 ൽ ആണ് വരുന്നതു്. അതു് ഉബുണ്ടുവിന്റെ അടുത്ത മാസം വരുന്ന പതിപ്പിൽ വരും. ഈ ലേഖനത്തിലെ അകാരാദിക്രമം glibc യുടെ ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള പതിപ്പിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്.
 2. CLDR അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ICU കൊളേഷൻ സംവിധാനം ബ്രൌസറുകളിലൊക്കെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിലവിലുണ്ടു്. അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിന്റെ ചെറിയൊരു ഡെമോ: https://codepen.io/santhoshtr/pen/NjMXjE
 3. ഈ ലേഖനത്തിൽ മൂന്നു വ്യത്യസ്ത സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംവിധാനങ്ങളിലെ അകാരാദിക്രമം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ പൈത്തൺ ഉപയോഗിച്ചെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സോഴ്സ് കോഡ്: https://gist.github.com/santhoshtr/681e8bb72c63cb74d67d123f4fb7e7be
 4. ചിലയിടത്തു് രണ്ടക്ഷരങ്ങളും തുല്യമായി പരിഗണിക്കും എന്ന് ലേഖനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ, അകാരാദിക്രമത്തിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്: അക്ഷരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു കൊളേഷൻ വെയിറ്റ് ഉണ്ടു്. അത് ഒരു സംഖ്യ ആണെന്നു കരുതുക. ഇത് തന്നെ പ്രൈമറി കൊളേഷൻ വെയിറ്റ്, സെക്കന്ററി കൊളേഷൻ വെയിറ്റ് എന്നിങ്ങനെ കൂടുതൽ ലെവലുകളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ തുല്യമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറി കൊളേഷൻ വെയിറ്റ് തുല്യമാണെന്നും സെക്കന്ററി കൊളേഷൻ വെയിറ്റ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടു്, അക്ഷരങ്ങളിലേതു് ആദ്യം വരണമെന്നും തീരുമാനിക്കുന്നു. പ്രൈമറി കൊളേഷൻ വെയിറ്റ് തുല്യമായ അക്ഷരങ്ങളെ string comparison, string search എന്നിവയിലൊക്കെ തുല്യമായി പരിഗണിക്കണം.
 5. glibc പുതിയ യൂണിക്കോഡ് കോഡ്പോയിന്റുകൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല.

പരിശോധിച്ച നിഘണ്ടുക്കൾ

 1.  A Malayalam And English Dictionary – H Gundert, 1871
 2. ശബ്ദതാരാവലി – രണ്ടാം പതിപ്പ്. ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ജി പത്മനാഭപിള്ള, 1931
 3. ശബ്ദതാരാവലി പരിഷ്കരിച്ച പുതിയ പതിപ്പ്: മുപ്പത്തൊമ്പതാം പതിപ്പ് – സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം. 2013
 4. പച്ചമലയാളം നിഘണ്ടു – സുമംഗല – ഗ്രീൻബുക്സ്, 2016

നിഘണ്ടുക്കളിൽ ആദ്യാവസാനം ഏകദേശം ഒരേ ക്രമം പിന്തുടരുന്നെങ്കിലും മനുഷ്യപ്രയത്നഫലമായതിനാൽ ചില നോട്ടപ്പിശകുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിനു് ശബ്ദതാരാവലി രണ്ടാം പതിപ്പിൽ {ചക്കു്, ചക്ക}, {ചങ്കിടി, ചക്കു്} തുടങ്ങിയ ക്രമങ്ങളിൽ സംവൃതോകാരം പലയിടത്തായി വന്നിരിക്കുന്നു.

 

It is your language and your pen

Photo by Joe Shillington on Unsplash

Google recently added voice typing support to more languages. Among the languages Malayalam is also included. The speech recognition is good quality and I see lot of positive comments in my social media stream. Many people started using it as primary input mechanism. This is a big step for Malayalam users without any doubt. Technical difficulties related to writing in Malayalam in mobile devices is getting reduced a lot. This will lead to more content generated and that is one of the stated goals of Google’s Next billion users project. The cloud api for speech recognition will help android developers to build new innovative apps around the speech recognition feature.

Google had added handwriting based input method for many of these languages in 2015. It was also well recieved by Malayalam user community and many chose it as primary input method mechanism for mobile devices.

Google’s machine learning based language tools, including the machine translation is well engineered projects and takes the language technology forward. For a language like Malayalam with relatively less language processing technology, this is a big boost. There is not even a competing product in the above mentioned areas.

All of these above technologies are closed source software, completely controlled by Google. Google’s opensource strategy is a complicated one. Google supports and uses opensource to gain maximum out of it – a pragmatic corporate exploitation. Machine learning based technologies are complex to be defined in the traditional open source definition. Here, for a ML based service provider, the training toolkit might be opensource, tensorflow for example. At the same time, the training data, models might be closed and secret. So, basically the system can be only reproduced by the owners of the data and those who has enough processing capacity. These emerging trends in language technology is also hard for individual opensource developers to catch up because of resourcing issues(data, processing capacity).

Is this model good for language?

Think about this. With no competition, the android operating system with Google’s technology platform is becoming default presence in mobile devices of Malayalam speakers with no doubt. The new language technologies are being quickly accepted as the one and only way to convey a persons expressions to digital world. No, it is not an exaggeration. The availability and quality of these tools is clearly winning its mass user crowd. There is no formal education for Malayalam typing. People discover and try anything that is available. For a new person to the digital world, handwriting was the easiest method to input Malayalam. Now it is speech recognition. And that will be the one and only one way these users know to enter Malayalam content. And these tools are fully owned and controlled by Google with no alternatives.

The open soure alternatives for input methods are still at the traditional typing keyboards. With its peers, they indeed won large user base and it even came to the users before Google entered. For example, the Indic keyboard has 1.4 million installations and actively improved by contributor for 23 languages. But I don’t see any opensource project that is in parallel with handwriting and speech recognition based input methods. As a developer working in Indic language technology based on free software, this is indeed a failure of opensource community.

I contacted a few academic researchers working on speech recognition and handwring recognition and asked what they think about these products by Google. For them, it is more difficult to convince the value of their research. ‘Well, we have products from Google that does this and thousands are using it. Why you want to work again on it?’ This question can’t be answered easily.

But to me, all of these products and its above mentioned nature strongly emphasis the need for free software alternatives. The mediation by closed sourced systems on one of the fundamental language computing task- inputting – with no alternatives puts the whole language and hence its users in heavy risk. Input method technologies, speech recognition, handwriting recognition.. all these are core to the language technology. These technolgies and science behind them should be owned by its speakers. People should be able to study, innovate on top of this technology and should be able to build mechanisms that are free from any corporate control to express their language.

I don’t want to imply or spread fear, uncertainity that Google will one day just start charging for these services or shutdown the tools. That is not my concern. All these language tools I mentioned are not to be built for facing that situation. It is to be developed as fundamental communication tools for the people for the digital age – build, own, learn, use, maintain by the people.

ദൃൿസാക്ഷി

സിനിമയെപ്പറ്റിയല്ല, ദൃൿസാക്ഷിയെപ്പറ്റിയാണ്. ദൃൿസാക്ഷി എന്ന വാക്കെങ്ങനെ എഴുതും? അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം?

ക്+സ എന്നു ചേരുന്നിടത്താണു പ്രശ്നം, രണ്ടുവാക്കുകൾ ഇവിടെ കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ടു്, പക്ഷേ കൂടിച്ചേരുന്നിടത്തു് അക്ഷരങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സവിശേഷതയാണിവിടെയുള്ളതു്.  കയുടെ അടിയിൽ സ എന്ന രൂപം- ഗ്ലിഫ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫോണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചു് അതു് താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിനിമാ പോസ്റ്ററിലേതുപോലെ നിരത്തിയെഴുതിയാൽ മതി.

പക്ഷേ അങ്ങനെ നിരത്തിയെഴുതിയാൽ മതിയെങ്കിൽ ദൃൿസാക്ഷി എന്ന ഈ 1973 ലെ സിനിമാ പോസ്റ്ററിൽ കയുടെ ചില്ല് ൿ എങ്ങനെ വന്നു?

ക എന്ന വ്യഞ്ജനം പിന്നാലെ വരുന്ന സ-യോടു ചേരാതെ വേറിട്ടുച്ചരിക്കേണ്ട വാക്കാണിതു്. തമിഴ്‌നാട്, കായ്‌കറി, ജോസ്‌തോമസ് തുടങ്ങിയപോലെയൊക്കെ. ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നു വന്ന ചില വാക്കുകളാണെങ്കിൽ ഹാർഡ്‌വെയർ(ഹാർഡ്വെയർ അല്ല), സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, പേയിങ്‌കൌണ്ടർ(പേയിങ്കൌണ്ടർ അല്ല) ഒക്കെ ഉദാഹരണം.

സ്വരം ചേരാത്ത ശുദ്ധരൂപമായ വ്യഞ്ജനമാണു ചില്ലക്ഷരം. ക യുടെ ചില്ല് അത്ര പ്രചാരത്തിലില്ല. ഇലൿട്രോണിക്സ് എന്ന വാക്കിലോ സിവിൿ, സിഡാൿ എന്നിടത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണാം. 1973 ൽ പക്ഷേ സിനിമാ പോസ്റ്ററിൽ വരാൻ മാത്രം അതിനു പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നെന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

ഏതുശരി ഏതുതെറ്റ് എന്ന ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാതെ ഈ വാക്കെങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാമെന്നുമാത്രം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം.:

 1. ക് + സ: ഇതു് ക യുടെ അടിയിൽ സ അടുക്കിയ ഗ്ലിഫുള്ള ഫോണ്ടുപയോഗിച്ചു് വായിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കും: ( This is the most undesired rendering among these examples).ഇതുതന്നെ, അങ്ങനെയൊരു ഗ്ലിഫില്ലാത്ത ഫോണ്ടുപയോഗിച്ച് വായിച്ചാൽ:
 2. ക്+ Zero Width Non Joiner + സ: ക്സ എന്നു നിർബന്ധമായും പിരിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ യൂണിക്കോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ട്രോൾ ക്യാരക്ടർ ആണ് Zero width non joiner. മിക്ക ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡുകളിലും ഇതു ടൈപ്പു ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങ് ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡിൽ ഇതിനു സാധിക്കില്ല.
 3. ൿ + സ: കയുടെ ചില്ലുപയോഗിച്ച്. കയുടെ ചില്ലിന്റെ യൂണിക്കോഡ് പോയിന്റ് 0D7F ആണ്. ചില്ലുപയോഗിച്ചാൽ പിന്നീട് കയുടെയും സയുടെയും കൂടിച്ചേരൽ നടക്കില്ല.
 4. ക്+ZWJ+സ: കയുടെ അറ്റോമിക് അല്ലാത്ത ചില്ല് – മറ്റു ചില്ലുകൾ പോലെ ഇത് സ്റ്റാൻഡേഡ് അല്ല. എങ്കിലും കുറേ ഫോണ്ടുകളിൽ(Example- in fonts maintained by SMC)

ഒരു വാക്കിങ്ങനെ പലരീതിയിൽ എഴുതുന്നതു് ഭാഷാ ശാസ്ത്രപരമായി ഇത്തിരി കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ്. അതിനെപ്പറ്റി തത്കാലം ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല.

A formal grammar for Malayalam syllables

I wrote about formal grammar for Malayalam conjunct in last blog post. Continuing from there, let us discuss the syllable model.

A syllable is a unit of organization for a sequence of speech sounds. Each syllable can be considered as pronounciation units that constitutes a word pronounciation. For example, “മലയാളം” has മ, ല, യാ, ളം as 4 syllables. If you ask a native Malayalam speaker, “How many letters are in the word മലയാളം?” The answer would be 4 and it corresponds to syllable count. The ‘letter’ concept, known as ‘അക്ഷരം’ in Malayalam often refers to syllables.

Along with a verbal description of syllables in Malayalam we attempt to formalize a grammar using PEG – Parser Expression grammar. That grammar is then used for writing a parser to find the syllables in a given word. A web interface is also provided to try out the system.

Before starting with definition of syllable model, we need to define some terminology.

Definitions

 1. Vowel – Vowels of Malayalam -Any of the set: [അആഇഈഉഊഋഎഏഐഒഓഔഔഅം]
 2. VowelSign – Vowel signs. – Any of the set [ാിീുൃെേൊോൗൂൈ]
 3. Consonant – Consonants – Any of the set [കഖഗഘങചഛജഝഞടഠഡഢണതഥദധനപഫബഭമയരലവശഷസഹളഴറ]
 4. Virama – The sign ്.
 5. Visarga The sign ഃ
 6. Anuswara – The vowel sign of അം.ie ം. This share some properties of Chillu.
 7. Chillu – Pure consonants, without any vowels. Chillus are any of ൻ, ർ, ൽ, ൾ, ൺ, ൿ, ൔ, ൕ, ൖ. The last 4 chillus are rarely used or archaic. But we can consider them for our modeling. Due to historic encoding reasons, Chillus can also appear as base Consonant+Virama+ZWJ form. That means, ൻ = ന + ് + ZWJ. Chillus never appear in the begininning of word, but is not relevant for a syllable analyser.
 8. ZWNJ Zero Width Non Joiner.\u200C
 9. ZWJ Zero with Joiner \u200D
 10. Signs A term used to address various signs that modify a Consonant. Any of VowelSign, Virama, Anuswara, Visarga.
 11. Conjunct:Refer the formal definition of this we discussed in previous blog post. We defined it as A Consonant combined with another Conjunct or Consonant using Virama. Example: സ+ ് + ത => സ്ത , സ്ത + ് + ര = സ്ത്ര. ദ്ധ + ് ര = ദ്ധ്ര, ദ്ധ്ര + ് + യ = ദ്ധ്ര്യ. But we need an advanced version. That definition did not support DotReph (ൎ) which combines with a consonant or conjunct to form Conjunct. To support DotReph as well, we will redefine Conjunct as HalfConsonant Conjunct / Consonant
 12. DotReph The sign (ൎ). It combines with other consonants as in this example: ൎ + യ -> ൎയ in ഭാൎയ
 13. HalfConsonant: A Consonant followed by Virama Example: പ്, ര്, മ് etc. Or a DotReph

Syllable model

A syllable in Malayalam can be any of the following.

 1. An independent Vowel. Vowels are often found at the begininning of the word. Example: അമ്മ. But for the specific case of Syllables, we can relax this rule of being in the start of word and generally state that a vowel is syllable. Note that vowel appearing as vowel sign is not what we are considering here. Vowel signs has its own properties.
 2. A Chillu letter is a syllable.
 3. A Consonant without any Signs is a syllable. For example, in the word തറ, both ത and റ are Syllables.
 4. A Consonant or Conjunct with Signs is a syllable. Here the Signs can be repeated more than once, but not freely. This syllable has the following characteristics:
  1. Signs can be Virama only if it is the last items of a given word. For example. അത് has അ, ത് as syllables, but അത്ഭുതം has അ, ത്ഭു, തം as syllables.
  2. Signs can occur 2 times in folllowing cases:(a) First Sign is ു and Second is Virama This combination is also called Samvruthokaram. Example: തു് in അതു്. (b) First Sign is a VowelSign and Second is Anuswara. Examples: താം, തീം, തോം, തും etc.
 5. A ZWNJ marks a syllable boundary. A ZWNJ inserted between two blocks of text inserts a ligature as well as syllable boundary. For example: തമിഴ്‌നാട്, the ZWNJ inserted after ഴ് and before നാ prevents possible ഴ്ന Conjunct and hence also makes a point that the pronounciation should break at that point. It is a bit wierd to say a ZWNJ forms a syllable since it is just a seperator. But while analysing a series of letters from begininning to end, it is technically okey to consider ZWNJ as a syllable block.

Parser Expression Grammar

You can try this in a PEG evaluator and try various conjucts to see if they all getting parsed. Use https://pegjs.org/online, copy paste the above grammar try inputs like ‘ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങൾ’.

Characteristics of the Grammar

There are a few important characteristics of this grammar.

It does certain validations against the signs. For example, it does not allow a VowelSign, virama or anuswara after a visarga. If that happens, the parser will fail to parse a word. It permits a virama after a VowelSign, but that is only for Samvruthokaram(vowel sign = ു ).

Among the signs, you can see Virama, but it is permitted only at the end of the word. For example: അത്. If virama comes in between a word, it has the nature of consonant combining.

The order of Signs is also enforced. For example, you cannot have a virama and then VowelSign ു even though the reverse order is permitted.

Above rules creates some strictness for the parser. At the same time, there are some relaxed rules too. There is no maximum limit on a possible conjuct.  A nonsense conjunct like ‘ക്ച്ട്ത്പ്ബ്ഭ്മ്ജ്ത്ക്’ will be accepted by parser. Malayalam has valid conjuncts upto 5 as far as I know(Example: ഗ്ദ്ധ്ര്യ ). Usually the longer conjuncts will have the ending consonants as യ, ര, ല, വ.

In informal Malayalam, vowel sign duplication is sometimes used to denote elongation. For example, വാടാാാ. Our parser won’t accept that.

Syllable boundaries

If you want to know syllable boundaries and don’t care about anything else, there is an easy way to find boundaries.

A syllable boundary is after:

 1. A vowel. Note that this not vowel sign. Example: അ|റ, ഇ|ര, ഉ|പ്പ്
 2. A vowel sign, if not followed by virama, anuswara or visarga. Example: ത്തി|ൽ, പു|ക,
 3. A consonant if followed by another consonant or chillu. Example: ത|റ, ഷ്ട|മി, ക|ൽ
 4. A chillu. Example: സ|ർ|പ്പം
 5. An Anuswara. Example: കു|ടും|ബം,
 6. A Visarga. Example: ദുഃ|ഖം
 7. A ZWNJ is syllable boundary.

Web interface

I prepared a web interface if you just want to try out the syllable analyser and dont want to play with PEG.

https://phon.smc.org.in/syllables/

Malayalam syllable analyser

Now that comes with a JS API too, just include the following file in your web application:

https://phon.smc.org.in/syllables/lib/malayalam-syllables.js

Then use the following method to split a word to syllables.

malayalamSyllableParser.parse(inputWord)

I prepared a codepen project to demonstrate this.

See the Pen Malayalam syllable analyser by Santhosh Thottingal (@santhoshtr) on CodePen.

Source code

https://github.com/santhoshtr/malayalam-syllable-analyser

Please report any issues or ideas to improve this model there. Thanks!

A formal grammar for Malayalam conjunct

In Malayalam a conjunct(കൂട്ടക്ഷരം) is formed by combining 2 or more consonants by Virama(ചന്ദ്രക്കല).  “ക്ക” is a conjunct with 2 consonants, formed by ക + ് + ക. സ്ത്ര is a conjuct with 3 consonants സ+ ് + ത +്+ ര. ന്ത്ര്യ  is a conjunct with 4 consonants – ന + ് + ത + ് + ര + ് + യ. Conjuncts with more than 4 consonant is rare. ഗ്ദ്ധ്ര്യ is formed by 5 consonants.

Can we define this formation in a formal grammar?

Let us try. For the simplicity, I am using Parser Expression Grammar formalism since we can quickly write a parser for that to test and evaluate.

Before that let us define the conjuct in plain English in a bit more concise and unambigous way.

Conjunct: A Consonant combined with another Conjunct or Consonant using Virama

We need to define Consonant and Virama also.

 • Virama:   ്.
 • Consonants – Any of the set [കഖഗഘങചഛജഝഞടഠഡഢണതഥദധനപഫബഭമയരലവശഷസഹളഴറ]

Writing this in PEG syntax


You can try this in a PEG evaluator and try various conjucts to see if they all getting parsed. Use https://pegjs.org/online, copy paste the above grammar try inputs like ന്ത്ര്യ.

Let us look at the definition again.

Conjunct = Consonant Virama (Conjunct / Consonant )

This is a tail recursion. Meaning, The Conjuct  get expanded towards the end of the expression. Can we rewrite this using a Left recursion? We can. see:

Conjunct = (Conjunct / Consonant ) Virama Consonant

This will have the same result of our previous expression. We can also rewrite our plain English definition as well accordingly:

Conjunct: A Conjunct or Consonant  combined with another Consonant using Virama

There is a problem with this new definition since it is Left recursion, depending up on the parser implementation, it can cause infinite recursion. The PEGjs parser which we used above for testing and evaluation does not support Left recursion since it is a top down parser(recursive descent parser). You can try modify the above pegjs grammar in the online evaluation tool, you will see the parser warns about ininite recursion.

But if the parser is capable of avoiding this issue, nothing stops you to write the grammar using Left recursion. LALR parsers such as GNU Bison can very well support left recursion. But big issue here is GNU Flex/Bison used for writing such grammars does not support Unicode!. You can make it working by doing some low level byte manipulation. I did not try.

One more thing: I wrote ( Conjunct / Consonant ) instead of (Consonant / Conjunct ). The order was chosen intentionally since the matches are done left to right. Since a Conjunct anyway start with a Consonant, the parsing will proceed with that path. We avoid it by using the Conjunct, Consonant order.