കെ.ഡി.ഇ. 4.1 പുറത്തിറങ്ങി

മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാനനാഴികക്കല്ലായി KDE 4.1 പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു…..!
KDE യില്‍ ആദ്യമായി മലയാളത്തിനു് ഔദ്യോഗിക പിന്തുണയുമായി…..!

SMC യുടെ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകളിലൊന്നാണിതു്.
10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ രാത്രിയും പകലും 25 ല്‍ കൂടുതല്‍ കൂട്ടുകാരുടെ കഠിനപരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി 10000 ത്തില്‍ പരം വാചകങ്ങള്‍ തര്‍ജ്ജമ ചെയ്താണു് ഇതു സാധ്യമായതു്.
മലയാളത്തില്‍ തന്നെയുള്ള പ്രസാധനക്കുറിപ്പു് വായിയ്ക്കൂ
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ :
KDE 4.1 to Officially Support Malayalam- Praveen’s Blog
KDE യെപ്പറ്റി.
KDE 4.1 Malayalam Screenshots

say_namaskaar.c

/* say_namaskaar.c
 * This is a sample C code using dhvani text to speech API which I am 
 * developing now and planning to release soon. New version of dhvani 
 * will provide a shared library libdhvani and it allows other C or C++
 * applications to use dhvani synthesizer. Tamil and Marathi modules, pitch, tempo 
 * control etc are the features for the coming release.
 * I need to prepare documentation, fix many bugs, test, commit the files in cvs ...
 * Looking for some free time for all these...
 * Visit http://dhvani.sourceforge.net
 */

/* compile with gcc -ldhvani -o namaskaar say_namaskaar.c */
#include <dhvani/dhvani_lib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  dhvani_options options;
  /* Set the pitch and tempo of the speech */
  options.tempo = -10.0; /* reduce the speed by 10% */
  options.pitch = 2.0;  /* increase the pitch b 2 semitons */
  options.rate = 16000; /* 16KHz Sampling rate */
  /* Initialize dhvani */
  dhvani_init(&options);
  /* Say Namaskar */
  dhvani_say("नमसकार", &options);
  /* close the synthesizer */
  dhvani_close();
  return 0;
}
 
/* We can write a blog post in C too :P . Syntax highlighted by Code2HTML */